Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau 

Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau 

Trosolwg:

Rydym yn edrych am Gydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau i ymuno â ni ar sail llawn amser, parhaol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Yr Egin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Cyflog: £27,929 i £31,411 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 20/10/2022
Amser Cau: 23:59:00
Lleoliad: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru, SA31 3EP
Disgrifiad:

Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau 

Campws Caerfyrddin

£27,929 i £31,411 y flwyddyn

- AMDANOM NI -

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn brifysgol sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth, ac sy’n ymroi i sicrhau bod myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn datblygu’r wybodaeth academaidd a’r sgiliau ymarferol i ffynnu.

Cawsom ein gosod yn 13eg am ansawdd addysgu yn y Times and Sunday Times Good University Guide 2022 ac 8fed yn y DU am ‘Gynhwysiant Cymdeithasol’ yn y gynghrair hon eleni.

Rydym ni nawr yn edrych am Gydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau i ymuno â ni ar sail llawn amser, parhaol, yn gweithio am 37 awr yr wythnos.

- Y RÔL -

Byddwch yn darparu cymorth i'r Rheolwr Cyffredinol i gyflawni rhaglen eang o ddigwyddiadau corfforaethol a phrosiectau creadigol. Byddwch yn gyfforddus mewn sgyrsiau creadigol a thechnegol a meddu ar brofiad o gytundebu, prisio ac anfonebu am waith. Byddwch yn ymgymryd â gwaith trefnu rhaglen Yr Egin, er enghraifft digwyddiadau byw, cynadleddau, sgyrsiau, dangos ffilmiau a gweithdai yn ogystal ag arwain ar y ddarpariaeth i gleientiaid allanol sy’n dymuno llogi gofod ac adnoddau.

Gweler y Disgrifiad Swydd am fanylion pellach, lle bydd hefyd restr o’r meini prawf hanfodol a dymunol ym ‘Manyleb yr Unigolyn’.

- AMDANOCH CHI -

Bydd angen i chi feddu ar y canlynol:

-       Gradd neu gymhwyster cyfwerth mewn rheoli prosiectau, digwyddiadau byw neu’r diwydiannau creadigol.

-       Sgiliau Rheoli Prosiect gwych, gyda phrofiad o oruchwylio’r broses o gydlynu digwyddiadau byw: 

-       Sgiliau trefnu rhagorol a'r gallu i weithio’n annibynnol, fel aelod o dîm ac o dan bwysau

-       Gallu blaenoriaethu gwaith, gan wneud penderfyniadau cadarn ac amserol gan ddefnyddio eich ysgogiad eich hun 

-       Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf, gyda’r gallu i gefnogi ac annog eraill

-       Profiad cyllidebu a datblygu incwm gan weithio i dargedau penodedig.

-       Profiad o gyflwyno adroddiadau a chasglu adborth

-       Gwybodaeth a phrofiad o’r defnydd o dechnoleg angenrheidiol ar gyfer digwyddiadau a phrosiectau

-       Hyddysg mewn TG ac yn meddu ar wybodaeth am becynnau Microsoft Office, a phlatfformau ar-lein

-       Ymrwymiad amlwg i gydweithio fel rhan o dîm

-       Ymrwymiad amlwg i gydraddoldeb ac amrywiaeth wrth weithio

-       Parodrwydd i weithio’n hyblyg er mwyn cyflawni gofynion y rôl

-       Cydnabod yr angen am gyfrinachedd priodol. 

-       Siaradwr/aig Cymraeg rhugl a hyderus, gyda’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac yn gywir trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig 

Byddai’n fuddiol pe bai gennych chi:

-       Gradd uwch 

-       Cymhwysterau corff proffesiynol

-       Profiad o raglennu artistig – naill ai rhaglennu gŵyl, neu leoliad celfyddydau, neu raglennu ardal ddigidol, ac wedi cael profiad felly o fodelau cynhyrchu gwahanol 

- BUDDION –

- Yr hawl gwyliau blynyddol yw 28 diwrnod o wyliau ynghyd â 8 gŵyl banc a 4 diwrnod cau’r Brifysgol 

Mae ein gweithwyr yn manteisio ar becyn cyflog a buddion gwych i gydnabod eu cyfraniad gwerthfawr gan gynnwys:

-        Cyflog ac amodau da; fel cyflogwr cyflog byw achrededig, rydym yn cynnig cyflog cystadleuol

-        Aelodaeth cynllun pensiwn gan USS i ddarparu buddion i chi a’ch teulu

-        Polisïau sy’n dda i deuluoedd sy’n darparu ar gyfer gweithio hyblyg, gan gynnwys absenoldeb mamolaeth a thadolaeth â thâl

-        Cyfleoedd gyrfa a datblygu, gan gynnwys cymorth i sicrhau cymwysterau pellach

-        Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, yn cynnwys gwasanaethau cymorth iechyd galwedigaethol a chwnsela

-        Gostyngiadau i staff ar amrywiol gynhyrchion a gwasanaethau

-        Cynlluniau teithio, gan gynnwys y cynllun seiclo i’r gwaith

Felly os ydych chi’n awyddus i chwarae rhan bwysig yn cynnal ein prifysgol fel Cydlynydd Digwyddiadau a Phrosiectau , ymgeisiwch drwy’r botwm perthnasol.

Nodwch nad yw’r broses ymgeisio’n cynnwys opsiwn i gyflwyno CV. Felly, caiff eich cais ei asesu ar sail eich atebion i gwestiynau’r cais yn unig, ac yn benodol, eich Datganiad Ategol.

Dyddiad Cau: 20 Hydref 2022, 11:59pm

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Swyddog Ti a Fi Teithiol Mynwy

Cyfieithydd a Swyddog y Gymraeg

Aelodau o'r Cyngor