Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin

Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Mudiad Meithrin

Trosolwg:

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr yw corff llywodraethol Mudiad Meithrin a’i aelodau yw Ymddiriedolwyr yr elusen. Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ddylanwadu ar waith cenedlaethol a strategol y Mudiad.

Enw'r Cyflogwr: Mudiad Meithrin
Cyflog: Swydd wirfoddol
Dyddiad Cau: 16/06/2022
Amser Cau: 14:00:00
Enw Cyswllt: Gwenllian Lansdown Davies
Ffôn: 01970 639639
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr yw corff llywodraethol Mudiad Meithrin a’i aelodau yw Ymddiriedolwyr yr elusen. Y Bwrdd yw cyngor llywodraethol yr elusen sydd yn gyfrifol am faterion polisi. Aelodau’r Bwrdd yw Swyddogion Mygedol y Mudiad, aelodau etholedig o bob talaith ac aelodau cyfetholedig.

Dyma gyfle cyffrous ac unigryw i berson brwdfrydig ddylanwadu ar waith cenedlaethol a strategol Mudiad Meithrin. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n frwd dros y Gymraeg ac yn meddu ar ddealltwriaeth o waith y Mudiad. Disgwylir i’r person fod yn gwbl ymrwymedig i genhadaeth ac egwyddorion y Mudiad.

Dyletswyddau’r Swydd
• Mynychu cyfarfodydd Mudiad Meithrin a’i is-gwmnïau
• Mynychu hyfforddiant anwytho cyn ymgymryd â’r rôl
• Arwain ar drafodaethau’r Bwrdd gan weithredu fel cydwybod Mudiad Meithrin
• Cynnig arweiniad strategol i waith Mudiad Meithrin (mewn cydweithrediad a’r Prif Weithredwr a’r tîm strategol)
• Cynnal egwyddorion craidd, gweledigaeth a chenhadaeth Mudiad Meithrin
• Cadarnhau unrhyw newidiadau polisi sy’n newid cyfeiriad Mudiad Meithrin
• Gwarchod asedau ac eiddo Mudiad Meithrin
• Gwarchod delwedd ac enw da Mudiad Meithrin
• Ymrwymo i weithredu yn unol â Memorandwm ac Erthyglau Mudiad Meithrin
• Bod yn llefarydd ar ran Mudiad Meithrin pan fo’n briodol
• Goruchwylio a chefnogi’r Prif Weithredwr, y staff eraill ac unrhyw wirfoddolwyr a reolir yn uniongyrchol neu fel arall gan y Bwrdd Cyfarwyddwyr
• Cyd-gynllunio a pharatoi ar gyfer cyfarfodydd y Bwrdd a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
• Cadeirio cyfarfodydd y Bwrdd drwy sicrhau cydbwysedd rhwng amser a thrafodaethau, y ffordd yr ymdrinnir y busnes a gofalu fod y camau gweithredu a’r trafodaethau’n cael eu cofnodi’n ddigonol
• Gweithredu a monitro’r penderfyniadau a gytunwyd gan y Bwrdd
Rhinweddau’r swydd
• Parodrwydd i arwain y sefydliad
• Yn meddu ar ddiplomyddiaeth ac yn gallu darbwyllo
• Meddu ar wybodaeth berthnasol i waith Mudiad Meithrin
• Sgiliau a phrofiad perthnasol i gynnal cyfarfodydd
Disgwylir i’r Cadeirydd ymgymryd â’r dyletswyddau hyn oll o fewn fframwaith moesol, rheoleiddiol, gyfreithiol ac yn ddarostyngedig i’n cyllidwyr ac i’r sawl a wasanaethir gennym fel Mudiad (yn blant a theuluoedd, yn gylchoedd, yn gymunedau a chenedl).

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwyydd Gweinyddol

Asesydd Chwaraeon (Gogledd Cymru)

Cydlynydd Gweinyddol Eisteddfod yr Urdd