Mae'r hysbyseb swydd hon wedi dod i ben

Arweinydd Tîm Cam-Drin Domestig Llochesi - Gwynedd ac Ynys Môn

Arweinydd Tîm Cam-Drin Domestig Llochesi - Gwynedd ac Ynys Môn

Trosolwg:

Chwilio am swydd ym maes cefnogi? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chymunedau? Dewch i weithio i Gorwel!

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA
Enw'r Cyflogwr: Grŵp Cynefin/Gorwel
Cyflog: £28,235 - £30,854 y flwyddyn
Dyddiad Cau: 25/11/2022
Amser Cau: 12:00:00
Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol
Ffôn: +443001112122
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad
Disgrifiad:

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

 

1.            Meddu ar ddealltwriaeth ragorol o gam-drin domestig, gan gynnwys yr effaith ar ddioddefwyr a'u plant, a'r datrysiadau cyfreithiol ac ymarferol sydd ar gael i'r defnyddwyr gwasanaeth hyn.

 

2.            Gweithredu i sicrhau bod anghenion defnyddwyr gwasanaeth, yn eu llety â chymorth, yn cael eu diwallu'n effeithiol, gan arwain y tîm i sicrhau darpariaeth gyfannol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n arwain at annibyniaeth a bywyd di-drais.

 

3.            Goruchwylio'n annibynnol, gan gymryd cyfrifoldeb am drefnu cyfarfodydd tîm ac adolygiadau blynyddol ar gyfer gweithwyr cymorth y gwasanaeth

 

4.            Cyflwyno a darparu cefnogaeth a goruchwyliaeth effeithiol i bob aelod o staff, gan gynnwys cyflwyno a gweithredu adolygiadau achos a llwyth gwaith arferol yn seiliedig ar adolygu risgiau, anghenion a cham-drin.

 

5.            Nodi a chynllunio rhaglen hyfforddi ar gyfer gweithwyr cefnogi, yn ogystal â bod yn rhan o'r prosesau recriwtio, rheoli perfformiad a disgyblu.

 

6.            Gweithredu'n annibynnol o fewn ffiniau'r rôl, gan benderfynu pryd y mae'n briodol cyfeirio materion at y Rheolwr Gwasanaeth i gael arweiniad.

 

7.            Cyfrifoldeb am sicrhau bod trefniadau priodol ar waith i reoli a monitro risgiau, gan wneud penderfyniadau er mwyn ymateb i risgiau yn hyderus ac yn effeithiol.

 

8.            Cyfrifoldeb i ymateb yn gadarn a gweithredu ar unrhyw bryderon sy'n ymwneud ag Amddiffyn Plant ac Amddiffyn Oedolion sy'n Agored i Niwed, gan gyflwyno adroddiadau a thystiolaeth gywir a ffeithiol ar gyfer cynadleddau achos.

 

9.            Arwain mewn sefyllfaoedd o argyfwng a darparu arweiniad clir i'r tîm a chynnig cyngor a chefnogaeth ymarferol.

 

10.         Arwain ar ddeddfwriaeth budd-daliadau lles / materion diwygio lles er mwyn cynghori'r tîm yn hyderus.

 

11.         Sicrhau gweithdrefnau monitro a rheoli ar gyfer talu budd-dal a rhent, rheoli cyfrifon rhent er mwyn casglu rhent yn effeithiol ac atal ôl-ddyledion.

 

12.         Cyfrifol am weinyddu gweithdrefnau priodol er mwyn monitro’r broses gymorth yn unol â gofynion statudol, deddfwriaeth amddiffyn a chytundebau lefel gwasanaeth cyllidwyr.

 

13.         Cynorthwyo’r Rheolwr Gwasanaeth er mwyn llunio a gweithredu cynllun gweithredol blynyddol ar gyfer y cynlluniau, gan ymateb i ganlyniadau, ystadegau a gofynion cyllidwyr.

 

14.         Paratoi adroddiadau o ansawdd uchel bob chwarter ar gyfer adolygiadau monitro cyllidwyr (e.e. Grant Cymorth Tai, Cymorth i Ferched Cymru), gan gynnwys mynychu cyfarfodydd monitro chwarterol.

 

 

15.         Cynorthwyo Rheolwyr Gwasanaeth gyda datblygu gwasanaeth ac unrhyw gynlluniau newydd.

 

16.         Bod yn rhan o baratoi a darparu adolygiadau gwasanaeth Grant Cymorth Tai a gweithredu'r argymhellion.

 

17.         Cynorthwyo'r Rheolwr Cynorthwyol i baratoi hunanasesiad blynyddol y gwasanaethau.

 

18.         Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt, gan gynnal perthynas â landlordiaid preifat a chymdeithasol i sicrhau eiddo i ddefnyddwyr gwasanaeth.

 

19.         Mynychu cyfarfodydd a chynadleddau ar gais y Rheolwr Gwasanaeth a bod yn ymwybodol bob amser o'r tueddiadau a'r pynciau llosg cyfredol yn y sectorau cymorth a cham-drin domestig.

 

20.         Cymryd rôl arweiniol, ar y cyd â'r Rheolwr Gwasanaeth, wrth adolygu polisïau a gweithdrefnau Gorwel sy'n ymwneud â chefnogaeth.

 

21.         Arwain ar hyrwyddo a datblygu cyfleoedd cyfranogi ar gyfer y cynlluniau, gan gynnwys gweithredu'r Rhaglen Rhyddid.

 

22.         Meddu ar wybodaeth eang am ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i ddigartrefedd, cam-drin domestig a chefnogaeth.

 

23.         Bod â gweledigaeth i ddatblygu gwasanaethau sy'n cynnig “cefnogaeth a mwy”.

Gwybodaeth Ychwanegol:

Cliciwch ar ddolen YMGEISIWCH YMA i wneud cais am yr hysbyseb swydd ar ein gwefan

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a Dogfennau Defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth

* Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb * YMGEISIWCH YMA

Mwy

GWELD POPETH

Cynorthwy-ydd Swyddfa

Swyddog Datblygu Busnes

Ymddiriedolwyr