Polisi Preifatrwydd

Cyflwyniad:

Mae Bendigidol Cyf (“ni”, “ni”, neu “ein”) yn gweithredu Lleol.cymru, llwyfan hysbysebu hunanwasanaeth. Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd a diogelwch gwybodaeth bersonol ein defnyddwyr. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn (“Polisi”) yn esbonio sut rydym yn casglu, defnyddio, storio, a dileu eich gwybodaeth bersonol yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (“GDPR”).

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth Bersonol:

Rydyn ni'n casglu gwybodaeth bersonol pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer cyfrif, yn creu proffil, neu'n prynu ein gwasanaethau. Gall y mathau o wybodaeth bersonol a gasglwn gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, gwybodaeth bilio, a gwybodaeth arall a roddwch i ni.

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i ddarparu'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt, i gyfathrebu â chi am eich cyfrif a'n gwasanaethau, ac i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol. Nid ydym yn gwerthu, rhentu, na rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw drydydd parti, ac eithrio yn ôl yr angen i ddarparu ein gwasanaethau i chi neu fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Storio a Diogelwch Data:

Rydym yn storio eich gwybodaeth bersonol mewn gweinyddion diogel yn y DU. Rydym yn cymryd mesurau priodol i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag mynediad, newid, datgelu neu ddinistrio heb awdurdod. Rydym yn cyfyngu mynediad at eich gwybodaeth bersonol i’r gweithwyr a’r contractwyr hynny sydd angen gwybod y wybodaeth honno er mwyn darparu ein gwasanaethau i chi.

Cadw Data:

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol am gyhyd ag y bo angen i ddarparu ein gwasanaethau i chi, i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, neu fel y caniateir fel arall gan y gyfraith. Os byddwch yn terfynu eich cyfrif, byddwn yn dileu eich gwybodaeth bersonol o fewn amser rhesymol, ac eithrio yn ôl yr angen i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol neu i ddatrys anghydfodau.

Eich Hawliau:

O dan y GDPR, mae gennych yr hawl i:

Cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol a derbyn copi ohoni;
Gofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn eich gwybodaeth bersonol;
Gofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol, yn amodol ar ein rhwymedigaethau cyfreithiol a’n buddiannau cyfreithlon;
Cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol;
Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol;
Tynnu eich caniatâd yn ôl i brosesu eich gwybodaeth bersonol, os ydym yn dibynnu ar eich caniatâd fel ein sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol;
Cyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio.

I arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad a ddarperir isod.

Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd:

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r Polisi hwn o bryd i’w gilydd. Os byddwn yn gwneud newidiadau sylweddol i’r Polisi hwn, byddwn yn eich hysbysu drwy e-bost neu drwy bostio hysbysiad ar ein gwefan. Nodir y dyddiad y diweddarwyd y Polisi hwn ddiwethaf ar frig y dudalen hon.

Cysylltwch â Ni:

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi hwn neu ein harferion preifatrwydd, cysylltwch â ni yn: Bendigidol Cyf

post@lleol.cymru