Ymgynghori ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd

Mehefin 28, 2022

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn pobl y sir a mudiadau ar flaenoriaethau ar gyfer llwybrau a hawliau tramwy dros y blynyddoedd nesaf.

Mae’r Cyngor wedi paratoi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy sydd yn gosod cyfeiriad i gwrdd ag anghenion cerddwyr, pobl gydag amhariad symudedd, beicwyr a marchogwyr ceffylau yn ogystal â chyfarch yr heriau i gynnal llwybrau ac i’w cadw ar agor.

Mae’r ddogfen yn gosod cyfeiriad a blaenoriaethau ar gyfer y maes gwaith am y cyfnod hyd at 2028/29 ac mae’r Cyngor yn awyddus i dderbyn sylwadau gan drigolion a chynrychiolwyr mudiadau am y ddogfen drwy lenwi holiadur sydd nawr ar agor.

Mae copi o’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a’r holiadur sy’n cyd-fynd ar gael:

ar-lein drwy ymweld â: www.gwynedd.llyw.cymru/CynllunHawliauTramwy 
neu mae copïau papur ar gael o’r llyfrgell neu Siop Gwynedd lleol.
Gallwch hefyd ffonio Galw Gwynedd ar 01766 771 000 i ofyn am gopi papur o’r Cynllun a’r holiadur drwy’r post.

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r Cyngor yn gyfrifol am rwydwaith hawliau tramwy’r sir, sydd tua 2,360 milltir (3,800km) o hyd, yn ogystal â llwybrau poblogaidd fel y Lonydd Glas. 

“Mae’r rhwydwaith yma yn galluogi mynediad i gefn gwlad, i’r arfordir a mannau gwyrdd trefol ac rydym wedi gweld pa mor bwysig yw ein llwybrau i lesiant pobol yn ystod cyfnod COVID-19. Yn ogystal a hyn, mae’r rhwydwaith hefyd yn adnodd sy’n cael defnydd helaeth gan ymwelwyr i’r ardal ac yn galluogi teithio di-draffig - er enghraifft i’r ysgol neu gwaith.

“Mae drafft o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy wedi ei baratoi sy’n gosod cyfeiriad ac amcanion fydd yn cael eu defnyddio i flaenoriaethu adnoddau ac i lunio rhaglenni gwaith am gyfnodau o hyd at dair blynedd ar y tro.

“Rydan ni yn awyddus i glywed barn y  cyhoedd am y Cynllun drafft yma er mwyn cytuno ar flaenoriaethau clir ar gyfer gwella hawliau tramwy yng Ngwynedd dros y blynyddoedd nesaf.

“Rwyf felly’n annog unigolion a chynrychiolwyr mudiadau i gynnig sylwadau ar y ddogfen drafft drwy’r lenwi’r holiadur Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Bydd yr adborth yn cael ei ddefnyddio i baratoi'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyngor Gwynedd terfynol a fydd yn weithredol hyd at 2028/29.”

Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 12 Medi 2022.

Mwy

GWELD POPETH

Canolfan Ymwelwyr Ynyslas yn ennill Gwobr y Faner Werdd

CNC yn cymeradwyo cynllun i warchod stociau pysgod bregus

Datblygwr Morlais yn sicrhau pris am drydan

 • Popeth5997
 • Newyddion
  5624
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1585
 • Celfyddydau
  1423
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  666
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  587
 • Arian a Busnes
  510
 • Amaethyddiaeth
  448
 • Bwyd
  414
 • Chwaraeon
  348
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  266
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  50
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3