Rhannu arbenigedd trethi a lles i helpu teuluoedd ag incwm isel

Tachwedd 29, 2021

Mae arbenigwraig ar drethi yn yr Ysgol Fusnes Profysgol Bangor wedi bod yn defnyddio ei harbenigedd i roi sylw i faterion cymdeithasol sy'n ymwneud â thlodi a gwasanaethau cynghori.

Bu Dr Closs-Davies yn rhannu ei harbenigedd er mwyn sbarduno newid.

O ganlyniad i'w gwaith maes yn yr haf, cyflwynodd Sara adroddiad hir i Swyddfa Cyngor ar Bopeth.
Canolbwyntiodd ei hymchwil yn y gogledd yn ystod pandemig COVID-19, ar brofiadau gweithwyr Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl hawlio a rheoli eu rhwymedigaethau ariannol ac anariannol a chynlluniau cymorth ariannol y llywodraeth (gan gynnwys Credydau Treth, Credyd Cynhwysol, Taliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP ), Cynllun Cadw Swyddi (CJRS) - y Cynllun Ffyrlo bondigrybwyll - Cynllun Cymorth Incwm yr Hunangyflogedig (SEISS) a materion sy’n ymwneud â dyledion).

 

Ymhlith pethau eraill, mae ei hadroddiad yn nodi'r ffyrdd arloesol y mae Cyngor ar Bopeth, Ynys Môn, wedi'u mabwysiadu i ddarparu gwasanaethau effeithiol i bobl yn ystod yr argyfwng, a sut roeddent yn rheoli llesiant y staff mewn cyfnod anodd. Mae canfyddiadau Sara yn helpu nodi agweddau ar arfer da a gwendidau cynlluniau a pholisi cymorth ariannol y llywodraeth yn ystod pandemig COVID-19 a’u heffaith ar sefydliadau elusennol. Yn y pen draw mae Sara’n gobeithio y bydd yr adroddiad yn fodd i ddatblygu polisi i gynorthwyo pobl leol sy'n wynebu cyfyngiadau ariannol a chaledi.

 

Meddai Jackie Blackwell, Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Ar Bopeth Ynys Môn: “Mae'r pandemig wedi gorfodi newidiadau arnom, ond amlygodd yr adolygiad fod ein ffyrdd newydd o weithio hefyd wedi dod â buddion i staff a chleientiaid sydd wedi cyflymu newid a datblygiad yn ein sefydliad. Byddwn yn rhannu gwersi a ddysgwyd o fewn y CAB ehangach a gyda grwpiau eraill.”
Bu Sara hefyd yn cydlynu ac yn cyd-gadeirio sesiwn lwyddiannus bwrdd crwn a phaneli’r llywodraethau datganoledig yng nghynhadledd flynyddol y Rhwydwaith Ymchwil Trethi (TRN) ym Mhrifysgol Aston fis Medi. Daeth â llunwyr polisi trethi ynghyd o Lywodraethau Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, a Phrif Swyddog Gweithredol Awdurdod Refeniw Cymru i drafod - 'Materion Ffiniol a Newid Ymddygiad - deall effaith newidiadau yn y polisi treth ar ymddygiad trethdalwyr a chenhedloedd cyfagos'. Roedd yn gyfle gwych i drafod themâu a heriau allweddol a’r Lywodraethau’n llywio eu hynt trwy adferiad economaidd yn sgil y pandemig.  
Gyda'i chydweithiwr Hefin Gwilym a chyn-fyfyriwr PhD o Fangor Dave Beck, ymatebodd Sara hefyd i 'Alwad am Dystiolaeth gan Bwyllgor Dethol Cymru Senedd y Deyrnas Unedig, 'Y System Fudd-daliadau yng Nghymru' gan archwilio posibilrwydd o sustem budd-dal ar gyfer Cymru.
Roedd eu tystiolaeth yn cefnogi’r alwad i ddatganoli rhagor o bwerau i Gymru, yn enwedig y rhai sy’n cynyddu’r gallu i Gymru ymdrin â thlodi.

 

Gwella anghydraddoldeb cymdeithasol

 

Mae cyfraniad Sara i Alwad senedd y Deyrnas Unedig yn deillio o'i hymchwil a'i chyhoeddiadau diweddar gan gynnwys pennod o’r llyfr A Study of the UK Tax Credits system: Transforming Citizens into Self-responsible Individuals at the Frontline of Tax Administration’, yn ‘Contemporary Issues in Tax Research’.
Mae Sara’n credu’n gryf fod angen cau’r bwlch rhwng gwahanol ddisgyblaethau er mwyn gwella anghydraddoldeb cymdeithasol a lliniaru caledi ariannol. Yn hynny o beth mae hi’n Gyfarwyddwr y Tax research Network Ltd ac yn cadeirio Grŵp Diddordeb Arbennig Safbwyntiau Rhyngddisgyblaethol Cymdeithas Cyfrifyddu a Chyllid Prydain (BAFA), sy'n anelu at hyrwyddo a datblygu ymchwil rhyngddisgyblaethol mewn cyfrifeg a chyllid a meysydd cysylltiedig yn faes ymchwil o bwys. Mae'n cyfrannu nifer o syniadau at ddeall a siapio rôl cyfrifyddu, cyllid ac arferion cysylltiedig ar gyfer unigolion ac mewn sefydliadau ac mewn cymdeithas.
Cewch ragor o wybodaeth am waith Sara a'i manylion cyswllt ar y cyswllt isod:  https://www.bangor.ac.uk/business/staff/sara-closs-davies/cy

Mwy

GWELD POPETH

Cwmni Castell Howell yn darparu bwydlen gynaliadwy yng nghinio Nuffield

UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls

Cyngor Môn eisiau cefnogaeth Llywodraeth Genedlaethol am gais Porthladd Rhydd

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3