Rhaglen cymorth sgiliau’n rhagori ar ei tharged hyfforddi

Tachwedd 08, 2021

Mae rhaglen hyfforddi a ddyluniwyd i ddatblygu’r diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, ar ôl cefnogi dros 5,500 o ddiwrnodau hyfforddi ers mis Ebrill 2019.

Lantra sy'n darparu rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru ac mae'n cefnogi busnesau o bob maint yn sector bwyd a diod Cymru, gan sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau a'r hyfforddiant cywir ar gyfer eu busnes a'r diwydiant ehangach yn ei gyfanrwydd.

Gan weithio ar draws pob sector yn y diwydiant, mae'n helpu gweithwyr i addasu i heriau economaidd ac amgylcheddol y dyfodol a manteisio ar gyfleoedd ar gyfer datblygu a thyfu busnesau.

Wrth sôn am y garreg filltir fawr hon, dywedodd Sarah Lewis, Rheolwr Prosiect Sgiliau Bwyd Cymru,

“Rwy’n falch iawn o ddatblygiad y rhaglen ers i ni ddechrau ym mis Ebrill 2019. Ar ôl gosod targed o 1000 o ddyddiau hyfforddi i ni ein hunain rydym ni wedi rhagori ar hynny ac bellach wedi cefnogi busnesau bwyd a diod Cymru gyda dros 5,500 o ddyddiau hyfforddi.

“Dangosodd ein hymchwil flaenorol fod cryn dipyn o fylchau sgiliau a phrinder technegol nid yn unig o fewn technoleg bwyd a deddfwriaeth diogelwch bwyd, ond hefyd mewn meysydd eraill fel arweinyddiaeth a rheolaeth, ymwybyddiaeth gwastraff a gwerthu a marchnata. Fodd bynnag, gyda’r cyllid sydd ar gael ar gyfer y busnesau hyn gallwn helpu i sicrhau bod gan eu gweithwyr y sgiliau cywir i ffynnu mewn diwydiant sy’n newid yn barhaus.”

Un busnes sydd wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Sgiliau Bwyd Cymru yw In The Welsh Wind Distillery, distyllfa grefft fach ond uchelgeisiol ar arfordir gorllewin Cymru a agorodd ei drysau ym mis Ionawr 2018. O ganlyniad i'r gefnogaeth ariannol, maen nhw wedi cwblhau amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi, gan gynnwys cwrs distyllu diwydiant, hyfforddiant AD pwrpasol, cymorth cyntaf, diogelwch tân a hyfforddiant gwasanaeth cwsmeriaid.

Dywed Alex Jungmayr, cyd-berchennog a chyfarwyddwr In The Welsh Wind Distillery,

“Mae gweithio gyda’r tîm yn Sgiliau Bwyd Cymru i sicrhau bod y gefnogaeth ariannol ar gael ar gyfer hyfforddi ein staff wedi bod yn drawsnewidiol i’r busnes. Mae wedi caniatáu inni gael mynediad at hyfforddiant hanfodol na fyddem ni’n debygol o fod wedi gallu ei fforddio er mwyn tyfu ein busnes ac uwchsgilio ein tîm. Gyda mwy o dwf o'n blaenau, rydym ni wedi gallu gosod sylfaen gadarn i adeiladu arni.”

Mae’r cwmni prosesu cig coch, Randall Parker Foods yn fusnes arall i elwa o'r gefnogaeth hyfforddi, ar ôl derbyn cymeradwyaeth i'w gweithwyr ymgymryd ag amrywiol agweddau ar hyfforddiant i wella eu sgiliau.

Esbonia Dale Williams, rheolwr cyffredinol Randall Parker Foods yn Llanidloes,

“Fel cwmni, rydym ni’n ymdrechu i wella sgiliau a gwybodaeth ein gweithlu yn barhaus o lefel y bwrdd i lawr y siop. Rydym ni wedi ennill llawer o sgiliau newydd ac wedi ehangu datblygiad hyfforddiant eingweithwyr ym mhob maes ac agwedd ar y busnes. Mae'r gefnogaeth a gawsom ni gan Sgiliau Bwyd Cymru wedi bod yn amhrisiadwy i'n rhaglen datblygu hyfforddiant."

Mae gan fusnesau bwyd a diod gyfle o hyd i wneud cais am gymorth cyllid i helpu gyda'u hanghenion hyfforddi ond mae angen iddyn nhw weithredu'n fuan, fel yr eglura Sarah Lewis,

“Y dyddiad olaf i fusnesau gyflwyno cais am gyllid ar gyfer hyfforddiant yw 17 Rhagfyr, ac mae angen cwblhau’r holl hyfforddiant erbyn 18 Chwefror 2022.

“Mae ein cefnogaeth hyfforddi yn cwmpasu ystod o feysydd hanfodol sydd eu hangen ar draws y diwydiant heddiw. Byddwn yn ystyried cyllido unrhyw anghenion hyfforddi a allai fod gan fusnes unigol. Felly, hoffem ni annog pob busnes prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod i gysylltu â'r tîm heddiw i drafod anghenion hyfforddi eich staff."

Yn gyntaf, bydd busnesau cymwys sy’n dymuno cael gafael ar y cyllid sydd ar gael i helpu gyda chost cwblhau cyrsiau hyfforddi, yn gweithio gyda thîm Lantra i gwblhau Offeryn Diagnostig Sgiliau sy'n helpu busnesau i nodi a blaenoriaethu anghenion hyfforddi. Yna bydd Lantra yn dewis y darparwr hyfforddiant mwyaf priodol o'u rhestr gymeradwy ar eu fframwaith i ddarparu'r hyfforddiant perthnasol ar amser ac mewn lleoliad sy'n gweddu orau i anghenion y busnes.

Mae swm y cyllid sydd ar gael yn amrywio o 50% i 80%, yn dibynnu ar faint y busnes. I fod yn gymwys i gael cymorth, rhaid bod gan y busnes safle cynhyrchu neu weithgynhyrchu yng Nghymru ac yn gallu dangos enillion clir ar fuddsoddiad yn dilyn yr hyfforddiant.

Y dyddiad olaf i wneud cais am gyllid ar gyfer cymorth hyfforddi trwy raglen Sgiliau Bwyd Cymru yw 17 Rhagfyr ac mae angen cwblhau’r holl hyfforddiant erbyn 18 Chwefror 2022. Mae gwybodaeth bellach ar gael trwy gysylltu â Sgiliau Bwyd Cymru ar wales@lantra.co.uk neu ffonio 01982 552646.

Ariennir Sgiliau Bwyd Cymru gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mwy

GWELD POPETH

Ken Owens yn ymuno â Staff Hyfforddi Academi Chwaraeon Y Drindod Dewi Sant

Prifysgol Bangor yn gweithio ochr-yn-ochr â Mudiad Meithrin

Lansio cynllun mentora i gyfathrebwyr Cymru

 • Popeth6085
 • Newyddion
  5698
 • Addysg
  2101
 • Hamdden
  1854
 • Iaith
  1607
 • Celfyddydau
  1439
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  593
 • Arian a Busnes
  523
 • Amaethyddiaeth
  464
 • Bwyd
  425
 • Chwaraeon
  356
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  60
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3