Prosiect newydd ‘Talent Mewn Tafarn’

Mehefin 21, 2022

Mae Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin yn edrych ymlaen i gydweithio gyda partneriaid ledled gorllewin Cymru yn dilyn llwyddiant cais i gronfa ‘Cysylltu a Ffynnu’, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Uchelgais y prosiect ‘Talent Mewn Tafarn’ yw meithrin talent greadigol yn y Gymraeg, a chreu rhwydwaith o berfformwyr, ysgrifennwyr a hyrwyddwyr cymunedol newydd mewn ardaloedd gwledig a hynny ar y cyd â’r Eisteddfod Genedlaethol, pum tafarn cymunedol ac artistiaid llawrydd.

Drwy gydweithio â thafarndai cymunedol Menter y Plu, Llanystumdwy; Tafarn y Vale of Aeron, Dyffryn Aeron; Tafarn Ty’n Llan, Llandwrog; Tafarn Sinc, Rosebush a’r Fic Llithfaen, sydd yn gonglfeini ar gyfer eu cymunedau bydd y prosiect yn ceisio datblygu cynulleidfaoedd, cyfranogwyr ac artistiaid cymunedol newydd .

Bydd ‘Talent Mewn Tafarn’ yn cydweithio â mentoriaid ag artistiaid llawrydd, sy’n arbenigo mewn ffurfiau celfyddyd amrywiol ac yn defnyddio comedi fel sail, er mwyn meithrin talentau a sgiliau creadigol newydd yn y Gymraeg, a sefydlu rhwydwaith o berfformwyr a hyrwyddwyr cymunedol bydd yn cyfrannu at adfywio ac adfer cymunedau yng ngorllewin Cymru ôl-covid. Cam cynta y prosiect yw penodi Cydlynydd, cyfle arbennig i rywun sydd â diddordeb brwd mewn comedi, datblygu talent newydd a gweithio a’r lawr gwlad.

 Dywedodd Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin,

“Rydym yn gyffrous tu hwnt am y prosiect yma ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at gydweithio gyda’r partneriaid a chynnal sesiynau hyfforddiant yma yn Yr Egin.  Mi fydd penodi’r Cydlynydd yn gam pwysig ac felly rwy’n annog unrhywun sydd â diddordeb i ddatblygu Talent Mewn Tafarn i gysylltu am rhagor o wybodaeth neu i fynd i wefan Yr Egin am fanylion pellach. Rwy’n ffyddiog y bydd y prosiect yn cynorthwyo i rymuso ac adfywio ein cymunedau a bydd chwerthin i’w glywed ledled gorllewin Cymru”

Dyma fydd y tro cyntaf i ambell dafarn gydweithio â’i gilydd heb sôn am gydweithio gyda’r Egin, yr Eisteddfod Genedlaethol ac artistiaid llawrydd.

Dywedodd Lowri Jones, o Dafarn y Vale of Aeron,

“Mae comedi yn rhan o natur cefen gwlad. Trwy chwerthin gyda'n gilydd - ar ben ein sefyllfaoedd ni'n hunain yn aml - mae cymdeithas yn dod ynghyd. Yn ffindio ein ffordd trwy'r byd. A ble gwell i chwarthin gyda'n gilydd nag mewn tafarn? Ar ddechrau ein taith fel tafarn gan y gymuned, ry'n ni yn y Vale yn edrych ymlaen at gydweithio â'r Egin er mwyn buddsoddi mewn mwy o wherthin yn y gorllewin!”

Y gobaith yw bydd 'Talent Mewn Tafarn' yn adeiladu perthynas newydd, hirdymor rhwng sefydliadau cymunedol, sefydliadau cenedlaethol, artistiaid llawrydd ac artistiaid ar eu pryfiant, ac mi fydd yn archwilio sut y gellir ddefnyddio perfformio byw i wella lles, hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol a chynhwysiant diwylliannol.

Ychwanegodd Sioned Edwards o Eisteddfod Genedlaethol Cymru,

“Wedi dwy flynedd anodd mae angen rheswm i chwerthin arnom mwy nag erioed. Rydym yn edrych mlan i gydweithio i ddatblygu rhwydwaith newydd a perfformwyr comedi newydd yn y Gymraeg.”

Bydd y prosiect hefyd yn ogystal yn creu cyfleoedd i gyfrannu tuag at economi gyda’r nos mewn ardaloedd gwledig, ac yn darparu cyfleoedd diwylliannol a hyfforddiant i bobl o bob oed a phob cefndir gyda phwyslais hefyd ar dargedu pobl ifanc a phobl ag anableddau.

Dan arweinyddiaeth artistiaid ac ar y cyd â chwmniau perfformio a rhwydwaith o hwyluswyr lleol, bydd y prosiect yn comisiynu a chefnogi cyfleon i gynhyrchu gwaith newydd i’w berfformio yn ardaloedd gwledig gorllewin Cymru, gan roi mynediad uniongyrchol i gelfyddyd ar garreg drws.

Un o brif amcanion y prosiect fydd creu gwaddol; boed hynny’n  waddol cymunedol, ieithyddol, cynhwysol, diwylliannol ac economaidd o fewn yr ardaloedd penodedig sy’n cael ei dargedu.

Mwy

GWELD POPETH

Rhifyn arbennig o Gogglebocs Dolig

Figyrau uchaf erioed ar gyfer S4C

Derek Walker yw Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol nesaf Cymru

 • Popeth6069
 • Newyddion
  5687
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3