Prifysgol Bangor yn gweithio ochr-yn-ochr â Mudiad Meithrin

Tachwedd 16, 2022

Rhian Tomos, Prifysgol Bangor gyda Eunice Jones a Helen Williams o’r Mudiad Meithrin.
Bydd Prifysgol Bangor yn cydweithio’n agosach gyda Mudiad Meithrin o hyn ymlaen, er mwyn cefnogi rhagor o ddarpariaethau Cymraeg a chynyddu sgiliau ymarferol ym maes gofal ac addysg ein plant ifanc.

Eleni, mewn cynllun peilot wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, bydd tri myfyriwr ar eu blwyddyn gyntaf sy’n astudio’r rhaglen radd Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael y cyfle i astudio cymhwyster Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant law yn llaw â’u cwrs.

Mae’r cydweithio ochr-yn-ochr yma yn ymateb i’r galw cynyddol am staff dwyieithog ym maes gofal ac addysg plant ifanc, a’r her o recriwtio unigolion sy’n siarad Cymraeg a gyda’r cymhwysterau angenrheidiol.

“Rydym yn falch iawn o fod yn cydweithio fel hyn gyda’r Mudiad, sydd wedi gwneud cymaint dros y blynyddoedd i gynnal addysg a gofal Gymraegi’n plant ifancaf. Fel hyn, bydd ein myfyrwyr yn gadael y brifysgol yn meddu ar radd a chymhwyster proffesiynol, ac o’r herwydd, byddant yn hynod gyflogadwy yn y gweithlu plant cyfrwng Cymraeg, sy’n dda iddyn nhw ac i’r sector,” esbonia Rhian Tomos, darlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid yn Ysgol Gwyddorau Addysg Prifysgol Bangor.

Bydd y myfyrwyr yn gweithio mewn lleoliadau fel rhan o’r hyfforddiant, gan feddu ar brofiad ymarferol mewn Cylch Meithrin neu Feithrinfa Ddydd, a dyfnhau eu dealltwriaeth a’u gwybodaeth o ddatblygiad ac anghenion plant.

Meddai Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin, “Ry’n ni’n falch iawn o’r cyfle newydd hwn i weithio ochr yn ochr â Phrifysgol Bangor. Mae ansawdd a safon ein Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Cam wrth Gam yn gyson uchel gydag adroddiadau gwych gwirwyr allanol CBAC a City and Guilds yn adlewryrchu proffesiynoldeb ein haseswyr wrth gefnogi ein dysgwyr, a safon eu gwaith.”

“Drwy’r cynllun hwn â Phrifysgol Bangor byddwn ni yn medru cynnig mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ennill eu cymhwyster Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant. Bydd hyn o fudd i’n Cylchoedd Meithrin ni a’n Meithrinfeydd Dydd, ac felly yn y pendraw yn cefnogi pob plentyn bach yn ein cymunedau”.

Yn ôl yr Athro Andrew Edwards, Dirprwy Is-Ganghellor dros y Gymraeg a Chenhadaeth Ddinesig, “Mae’r datblygiad hwn yn dyst i ymrwymiad y Brifysgol i gyfoethogi profiadau addysgol ein myfyrwyr. Drwy gynllun o’r fath, caiff myfyrwyr y cyfle i ehangu eu dealltwriaeth a chymhwyso ar gyfer y byd gwaith, gan gyfrannu at dwf a pharhad y Gymraeg ymysg plant.”

Mwy

GWELD POPETH

Cwmni Castell Howell yn darparu bwydlen gynaliadwy yng nghinio Nuffield

UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls

Cyngor Môn eisiau cefnogaeth Llywodraeth Genedlaethol am gais Porthladd Rhydd

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3