article image
Canmoliaeth i Wasanaeth Plant a Theuluoedd Ynys Môn
Mae Gwasanaeth Plant a Theuluoedd Ynys Môn wedi ei ganmol am ei waith partneriaeth ag elusen genedlaethol.
article image
Byrddau iechyd Cymru yn cael arian newydd i gefnogi mynediad i'r celfyddydau i bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl
Mae’r rhaglen Celf a'r Meddwl, sydd bellach yn ei hail flwyddyn, yn cefnogi byrddau iechyd i ehangu eu gwaith gydag artistiaid a sefydliadau celf a chynnwys gweithgareddau creadigol yn eu gwasanaethau iechyd meddwl.
article image
Mae iechyd meddwl da yn gyfrifoldeb i ni oll, meddai Llywydd UAC
Mae iechyd meddwl da yn gyfrifoldeb i ni oll, dyna’r neges allweddol gan Lywydd Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) Glyn Roberts cyn diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (Dydd Llun, 10 Hydref 2022).
article image
Y Scarlets yn ymuno â Hybu Cig Cymru i gyhoeddi canllaw ffitrwydd a maeth
Mae’r Scarlets wedi ymuno â Hybu Cig Cymru (HCC) i gyhoeddi canllaw ffitrwydd a maeth cynhwysfawr i bobl ifanc Cymru.
article image
Lansio llyfr coginio newydd i ysbrydoli teuluoedd i goginio adre
Gyda’r wasgfa ar safonau byw yn debygol o arwain llawer o deuluoedd i fod eisiau coginio o gynhwysion crai er mwyn arbed ar eu biliau bwyd, mae llyfr coginio newydd wedi’i lansio gan Hybu Cig Cymru (HCC) i ysbrydoli teuluoedd i goginio mwy o brydau yn y cartref, gan ddefnyddio bwydydd ffres gan gwynnws cig coch Cymreig.
article image
Cyngor Bro Morgannwg yn Ariannu Teithio ar Feiciau ar gyfer ysgol yn y Fro
Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gwario £10,000 yn prynu beiciau ac offer ar gyfer ysgol yn y Fro i helpu i annog teithio llesol.
article image
Gwaith samplu dŵr ymdrochi yn dechrau
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dechrau ei waith samplu blynyddol ar 107 o ddyfroedd ymdrochi dynodedig ledled Cymru er mwyn profi a sgorio ansawdd dŵr pob safle.
article image
Sut y gall realiti rhithwir wella ymatebion ymarferwyr i drawma
Mae swyddogion yr heddlu ac arbenigwyr ym maes cam-drin domestig ac iechyd wedi bod yn defnyddio'r dechnoleg realiti rhithwir ddiweddaraf i brofi’n union sut y gall pobl deimlo wrth ddatgelu trais a cham-drin, diolch i ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth.
article image
Her enbyd i redwraig o Benrhyncoch yn codi arian at achos da
Bydd rhedwraig amatur brwd o Benrhyn-coch, Ceredigion yn ymgymryd â her enbyd ar 12 Mehefin, sy’n cynnwys llawer iawn o gryfder corfforol a meddyliol, er budd elusen iechyd meddwl ffermwyr, Sefydliad DPJ.
article image
Person ifanc yng Ngheredigion yn dathlu swydd ac yn goresgyn sawl rhwystr
Roedd Lee, sy’n 22 oed ac o gefn gwlad Ceredigion, yn ei chael hi’n anodd sicrhau swydd barhaol. Roedd y ffaith nad oedd ganddo unrhyw fodd o deithio yn ogystal â’i ddiagnosis o awtistiaeth ac iselder yn golygu bod Lee wedi wynebu rhwystrau sylweddol wrth ddod o hyd i waith a’i gadw.
 • Popeth6069
 • Newyddion
  5687
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Teledu
  6
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3