article image
Ail-sefydlu grŵp cymorth ar gyfer menywod sy’n berchen ar fusnesau yng Ngorllewin Cymru
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi helpu grŵp o fenywod, ‘Merched Medrus’, yn Llambed i ail-sefydlu ei grŵp cymorth ar gyfer menywod sy’n berchen ar fusnesau yng Ngheredigion a Gogledd Sir Gaerfyrddin.
article image
Menter a Busnes i benodi 100 o fentoriaid ar gyfer rhaglen newydd Cyswllt Ffermio
Prosesu bwyd a chigyddiaeth, trin cŵn defaid, gwinwyddaeth a ffermio adfywiol – yn rhaglen gyfredol Cyswllt Ffermio – mae mentoriaid cymeradwy yn cynnig cymorth un-i-un wedi’i ariannu’n llawn ar ystod gynyddol eang o bynciau.
article image
Rhewgelloedd Cymunedol i frwydro yn erbyn tlodi bwyd
Mae menter gymdeithasol leol wedi ffurfio partneriaeth gyda Chyngor Sir Ynys Môn a hybiau cymunedol i ddarparu prydau bwyd maethlon am ddim i drigolion Ynys Môn.
article image
Cyfle olaf i ymgeisio am £30 miliwn o arian Cynllun Twf
Mae llai na tair wythnos yn weddill i brosiectau wneud cais am £30 miliwn o gyllid cyfalaf gan Uchelgais Gogledd Cymru.
article image
15 o grantiau newydd gwerth cyfanswm o £4.5 miliwn
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru wedi dyfarnu 15 o grantiau newydd gwerth cyfanswm o £4.5 miliwn heddiw. Bydd y grantiau'n ariannu 15 o fentrau newydd gyda'r nod o fynd i'r afael â newid hinsawdd mewn cymunedau ledled Cymru.
article image
Busnesau bwyd a diod Cymru yn troi eu golygon at Asia
Mae cwmnïau bwyd a diod o Gymru yn paratoi i fynychu un o brif ddigwyddiadau diwydiant bwyd y byd yn Tokyo yr wythnos nesaf (7-10 Mawrth 2023). Mae Foodex Japan yn un o arddangosfeydd bwyd a diod rhyngwladol mwyaf Asia, ac mae'n cynnig cyfleoedd i ehangu busnesau ac yn cynnig atebion i'r diwydiant.
article image
Menter a Busnes i ddarparu  gwasanaeth Cyswllt Ffermio wedi'i ehangu
Bwriad prif raglen gymorth amaethyddol Llywodraeth Cymru, Cyswllt Ffermio, yw ehangu ei meysydd arbenigedd a bydd yn parhau i gael ei darparu gan Menter a Busnes
article image
£30 miliwn o gyllid ar gael i gefnogi prosiectau newydd
Mae Uchelgais Gogledd Cymru yn chwilio am geisiadau prosiectau arloesol, i ymuno â’u portffolio Cynllun Twf, ar ôl cyhoeddi dyraniad cyllid o hyd at £30 miliwn. Nod yr arian yw cefnogi prosiectau sydd â'r potensial i ysgogi twf economaidd a chreu swyddi yn y rhanbarth
article image
Sicrhau dyfodol melinau gwlân Cymru
Mae diwydiant melinau gwlân Cymru yn wynebu her sylweddol wrth geisio addasu i’r dyfodol a chwrdd â galw marchnad sy’n newid yn gyson. Dyma ganfyddiad gwaith ymchwil newydd gan gynllun Gwnaed a Gwlân.
article image
Penodi Wynfford James yn yn Athro Ymarfer ac yn aelod o Fwrdd Strategol y fenter Tir Glas
Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Wynfford James, arbenigwr datblygu gwledig, yn Athro Ymarfer ac yn aelod o Fwrdd Strategol y fenter Tir Glas yn Llambed.
 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3