Pennod newydd i Menter a Busnes

Rhagfyr 15, 2022

Llŷr Roberts, Prif Weithredwr newydd Menter a Busnes
Mae Menter a Busnes yn dechrau ar bennod newydd ac yn cydweddu â dyheadau a gweithgareddau Cymru heddiw a’r dyfodol – meddai’r Prif Weithredwr newydd.

Mae Menter a Busnes yn dechrau ar bennod newydd ac yn cydweddu â dyheadau a gweithgareddau Cymru heddiw a’r dyfodol – meddai’r Prif Weithredwr newydd.

Mae’n weledigaeth a rannwyd gan Llŷr Roberts, sydd newydd ddechrau yn ei swydd newydd, gyda 150 o staff y cwmni mewn cyfarfod arbennig i fapio dyfodol y busnes.

Mae gan Menter a Busnes, a sefydlwyd yn Aberystwyth 30 mlynedd yn ôl, hanes da o gyflawni dros ei gleientiaid ac economi ehangach Cymru. Yn fentrus ac yn greadigol yn ei weithgareddau, mae’r busnes yn meithrin diwylliant unigryw, hyblyg a blaengar ymhlith ei aelodau staff, sy’n gweithio ledled Cymru.

Treuliodd Llŷr ei ddiwrnod cyntaf yn y swydd yn cyfarfod â staff a gofyn iddynt am eu barn ar lwyddiannau a dyheadau’r cwmni.

Dywedodd, “Mae gennym bum swyddfa ledled Cymru a staff hynod brofiadol ac ymroddedig sy’n angerddol am y busnesau a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Nhw yw asgwrn cefn Menter a Busnes a pham rwy’n credu bod ansawdd a hygyrchedd y gwasanaeth a gynigiwn yn rhoi ein cwmni mewn sefyllfa unigryw i ganfod cyfleoedd a chwrdd â’r heriau a wynebir gan economi Cymru nawr ac yn y dyfodol.”

Gydag ymagwedd a phrofiad trosfwaol o weithio ar draws sectorau, mae Menter a Busnes mewn sefyllfa dda i gyflawni er lles Cymru – ar lefelau economaidd, diwylliannol, cymdeithasol ac amgylcheddol.

Dywedodd Llŷr, “Fel cwmni blaengar, rydym am gyfrannu ymhellach at Gymru gydnerth, decach a chynaliadwy. Byddwn yn parhau i sicrhau bod ein gwasanaethau’n hygyrch a’n bod yn gynrychioliadol o’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

“Mae cysylltiad annatod rhwng ein nodweddion economaidd a chymdeithasol, ac fel cwmni dwyieithog, byddwn yn parhau i ddathlu a hyrwyddo diwylliant Cymru ar bob cyfle.

“Wrth i ni ymateb i dirwedd economaidd-gymdeithasol esblygol ac argyfwng costau byw, mae’n bwysig ein bod yn parhau i gryfhau ein seilwaith digidol a gwneud defnydd o ymchwil a mewnwelediadau i lywio penderfyniadau.”

Mae proffil rhyngwladol Cymru ar gynnydd, fel y dangoswyd yn ddiweddar gan ymddangosiad y tîm pêl-droed cenedlaethol yng Nghwpan y Byd. Felly mae angen cymorth ar fusnesau Cymru i wneud y mwyaf o gyfleoedd yn y farchnad fyd-eang.

“Mae gan Gymru botensial enfawr. Bydd yna ffocws bob amser ar ddarparu cymorth lleol o safon. Er hynny, dylem hefyd fod yn ymwybodol o’r cyfleoedd i fusnesau mewn marchnadoedd eraill, a dylem fod yn edrych i adeiladu ar ddelwedd Cymru dramor. Mae’n amlwg bod llawer o heriau, ond dylem fod yn gyffrous ar gyfer y cyfleoedd sydd o’n blaenau.”

Mwy

GWELD POPETH

Stori epig Branwen yn dod yn fyw ar lwyfannau ledled cymru mewn sioe gerdd gymraeg newydd

Cyhoeddi Arweinwyr FFIT Cymru 2023

Premier byd gwirfoddoli gyda'r Papurau Bro

 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3