Pedwar Cyfarwyddwr Anweithredol Newydd yn Ymuno â Bwrdd Menter a Busnes

Mai 20, 2024

Mae Menter a Busnes, sefydliad cymorth busnes blaenllaw, wedi penodi pedwar arweinydd busnes nodedig yn Aelodau Anweithredol o’r Bwrdd.

Yr aelodau bwrdd newydd yw Geraint Jones, Uwch Bensaer Diogelwch Parth i Aldermore Bank; Carys Owens, Rheolwr-Gyfarwyddwr Whisper Cymru; Huw Eurig, arweinydd yn y diwydiant creadigol, a Mari Stevens, cyfarwyddwr y cwmni ymgynghori, Anian. Bydd y pedwar yn dod â chyfoeth o brofiad ac arbenigedd o wahanol sectorau i’r bwrdd, gan wella gweledigaeth a galluoedd strategol y sefydliad.

Dywedodd Llŷr Roberts, Prif Weithredwr Menter a Busnes: “Rydym yn falch iawn o groesawu Carys, Geraint, Huw a Mari fel Aelodau Anweithredol o’r Bwrdd. Heb os, bydd eu cefndiroedd amrywiol a’u gwybodaeth helaeth yn cyfrannu at lwyddiant a thwf parhaus Menter a Busnes. Edrychwn ymlaen at fanteisio ar eu safbwyntiau unigryw wrth i ni lywio’r dirwedd esblygol o gefnogi a datblygu busnesau.”

Ychwanegodd Fflur Jones, Cadeirydd Menter a Busnes: “Mae ychwanegu’r pedwar aelod anweithredol newydd o’r Bwrdd yn gam arwyddocaol tuag at sicrhau bod Menter a Busnes yn parhau i fod ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau cymorth busnes arloesol ac effeithiol. Bydd eu harbenigedd ar y cyd yn chwarae rhan hanfodol wrth lywio ein cyfeiriad strategol, ac wrth ein cynorthwyo i gyflawni ein nodau sefydliadol cyffredinol uchelgeisiol.”

Dyma broffiliau byr o’r aelodau bwrdd anweithredol sydd newydd eu penodi:

Huw Eurig: Huw, arweinydd busnes profiadol sydd â thros 25 mlynedd o brofiad, a gydsefydlodd Boomerang, cwmni cynhyrchu Cymreig. O dan ei arweiniad,tyfodd Boomerang o fod yn fusnes newydd â thri pherson i fod yn bwerdy creadigol gyda throsiant o £80 miliwn a thros 400 o weithwyr, gyda ffocws cryf ar Gymru. Mae arbenigedd Huw yn ymestyn y tu hwnt i dwf; mae ganddo brofiad helaeth ym maes uno a chaffael, gan lywio marchnadoedd cyhoeddus a phreifat. Yn ogystal, mae ei brofiad o redeg cwmni ar y farchnad stoc a throsoli cyllid ecwiti yn amhrisiadwy. Mae ymrwymiad Huw yn ymestyn y tu hwnt i’w lwyddiant ei hun, fel y gwelir yn ei rolau arwain mewn sefydliadau diwydiant a chymrodoriaethau mewn prifysgolion mawreddog. 

Mari Stevens: Mae Mari yn uwch arweinydd entrepreneuraidd sydd â 15 mlynedd o brofiad yn gweithio yng Nghymru a thu hwnt, a hynny yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Yn ddiweddar, mae Mari wedi sefydlu ei busnes ymgynghori ei hun, Anian, sy’n arbenigo mewn darparu cyngor strategol ym meysydd rheoli cyrchfan, brand a marchnata lle, diwylliant, y cyfryngau a thechnoleg. Mae ei phrofiad blaenorol yn cynnwys sefydlu’r brand Ogi arloesol, gweithio fel Pennaeth Croeso Cymru, yn ogystal â Phennaeth Marchnata gyda Dŵr Cymru a BBC Cymru Wales. 

Geraint Jones: Ar hyn o bryd, mae Geraint yn uwch Bensaer Diogelwch i Aldermore Bank. Mae’n ymgynghorydd, pensaer, a chyfarwyddwr anweithredol ymarferol a phragmatig sydd wedi treulio 30 mlynedd ym maes TG a Diogelwch Gwybodaeth yn y DU a ledled Ewrop – ond mae gwreiddiau ei deulu (a’i galon) yng nghymuned ffermio Pen Llŷn. Ar ôl sylweddoli’n gynnar nad technoleg yw ‘bwled arian’ diogelwch, mae wedi datblygu gwerthfawrogiad cryf o oblygiadau busnes technoleg, ac mae’n mwynhau helpu pobl i wneud synnwyr o’u rhwymedigaethau systemau a data, gan wella eu hosgo ‘Seiber’, a’u harwain i wneud penderfyniadau gwybodus i ysgogi canlyniadau cyraeddadwy.