Llŷr Roberts yw Prif Weithredwr newydd Menter a Busnes

Medi 20, 2022

Llŷr Roberts
Mae Llŷr Roberts wedi’i gyhoeddi fel Prif Weithredwr newydd Menter a Busnes a bydd yn dechrau yn ei swydd yn ddiweddarach eleni.

Bydd yn olynu Alun Jones, sy’n rhoi’r gorau i’r swydd ar ôl 20 mlynedd fel pennaeth y prif gwmni datblygu economaidd annibynnol, sy’n cyflogi 150 o bobl ac yn arbenigo mewn cymorth wedi’i deilwra ar gyfer busnesau newydd a rhai sy’n tyfu ledled Cymru a thu hwnt.

Fel sylfaenydd a rheolwr-gyfarwyddwr ymgynghoriaeth datblygu strategol Blwbo Cyfyngedig, mae gan Llŷr hanes llwyddiannus iawn o ddylunio a gwerthuso mentrau strategol mawr a chynorthwyo sefydliadau blaenllaw i gyflawni eu nodau busnes.

Yn siaradwr Cymraeg rhugl, mae Llŷr wedi gweithio gydag ystod o gleientiaid, gan gynnwys UEFA, Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW), Undeb Rygbi Cymru, Chwaraeon Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Cyflawnodd Llŷr fentrau strategol allweddol a bu’n gyfrifol am ddatblygu’r ddau gynllun strategol olaf yn ystod ei 10 mlynedd ym mhêl-droed Cymru – cyfnod o lwyddiant digynsail i’r gêm yng Nghymru.

I Llŷr, mae ymgymryd â’r swydd fel Prif Weithredwr Menter a Busnes yn ei weld yn dychwelyd i’w wreiddiau i ryw raddau, oherwydd yn gynnar yn ei yrfa, bu’n gweithio fel prif ymgynghorydd gyda’r cwmni nid-er-elw, sydd a’i ganolfan yn Aberystwyth a swyddfeydd ledled Cymru.

Tra bu’n gweithio ym Menter a Busnes - ac wedi hynny fel uwch ymgynghorydd gyda’r cwmni ymchwil cymdeithasol ac economaidd, Wavehill - bu’n rheoli a chyflwyno adolygiadau, gwerthusiadau ac asesiadau economaidd mewn meysydd amrywiol iawn fel iechyd, addysg a datblygiad economaidd.

Dywedodd Llŷr, “Rwy’n falch iawn o gael dychwelyd i Menter a Busnes, sefydliad sydd wedi bod wrth wraidd economi a diwylliant Cymru ers dros 30 mlynedd.

“Mae yna ethos tîm ardderchog yn Menter a Busnes ac mae’r sefydliad mewn sefyllfa dda i wasanaethu a chefnogi unigolion, busnesau a chymunedau ledled Cymru. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm i sicrhau bod ein gwasanaethau o ansawdd uchel yn hygyrch ac yn rhoi sylw ar ganlyniadau.

“Un o fy nhasgau cychwynnol fydd myfyrio ar sut mae’r cwmni’n parhau i gefnogi ymrwymiadau Llywodraeth Cymru yn ei Rhaglen Lywodraethu. Hoffwn weld Menter a Busnes yn cydweddu â’r weledigaeth honno ac edrych ar gyfleoedd busnes mewn sectorau ar gyfer y dyfodol. Rydyn ni mewn sefyllfa wych i helpu llunio dyfodol Cymru. 

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Menter a Busnes, Fflur Jones, “Yn dilyn proses recriwtio drwyadl a chystadleuol, mae’n bleser gan Fwrdd Cyfarwyddwyr Menter a Busnes gyhoeddi penodiad Llŷr Roberts i rôl Prif Weithredwr Menter a Busnes. Roedd Llŷr yn sefyll allan yn y broses recriwtio, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gydag ef.

“Credwn ein bod wedi dod o hyd i arweinydd sy’n ymgorffori gweledigaeth a gwerthoedd Menter a Busnes, sydd â’r gallu i ymgymryd â chynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol. Edrychwn ymlaen ato hefyd yn datblygu perthynas waith gwych gyda holl aelodau tîm arweinyddiaeth cryf Menter a Busnes.”

Mwy

GWELD POPETH

Yr Urdd yn penodi Branwen Davies i arwain ail-lansiad Cwmni Theatr Ieuenctid

Gŵyl Gyfryngau Ryngwladol Cymru Gyntaf i’w chynnal yng Nghanolfan S4C Yr Egin

Fideo newydd gan Thallo yn tynnu sylw at gyflwr personol

 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3