Gweithdai am ddim i arwain ffermwyr ar welliannau i fuchesi a diadelloedd i leihau allyriadau

Hydref 30, 2023

Bydd nod uchelgeisiol Cymru o gyrraedd sero net erbyn 2050 yn gofyn am rai newidiadau i arferion amaethyddol, gan gynnwys gwella iechyd, perfformiad a chynhyrchiant y fuches a diadelloedd.

Gyda hynny mewn golwg, mae Cyswllt Ffermio yn cynnal gweithdai wedi’u hariannu’n llawn, sy’n cael eu darparu gan filfeddygon lleol i baratoi ar gyfer yr adeg y bydd Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) blaenllaw newydd Cymru yn cael ei gyflwyno.

Bydd y rhain yn helpu ffermwyr bîff, llaeth a defaid ddeall y prif gamau y gallant eu cymryd i gyflawni targedau allyriadau.

Bydd pob un o’r tri gweithdy’n canolbwyntio ar y Cylch Gwella Iechyd Anifeiliaid (AHIC) – proses sydd wedi’i chynllunio i lywio cynhyrchiant, proffidioldeb a chynaliadwyedd busnes da byw drwy sicrhau iechyd a lles anifeiliaid.

Bydd ganddynt thema ganolog o ran sut y gellir defnyddio’r gwaith casglu data a meincnodi i asesu cynnydd, a sut y gall hyn helpu ffermwyr leihau eu hôl troed carbon.

Bydd cydweithio rhwng y ffermwr a’i filfeddyg a sut y gall hyn fod yn allweddol i lwyddiant hefyd yn cael ei archwilio, meddai Becky Summons, Rheolwr Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyswllt Ffermio a Rheolwr E-ddysgu. 

“Bydd y rhai sy'n mynychu'r gweithdai hefyd yn dod i ddeall manteision amgylcheddol  rheoli’r fuches a’r ddiadell yn dda,”meddai.

Mae’r gweithdai hyn wedi’u hariannu’n llawn, ond i fod yn gymwys am y cyllid hwnnw, rhaid i bawb sy’n mynychu fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio a chwblhau Cynllun Datblygu Personol (CDP).

Bydd presenoldeb yn y gweithdy’n cael ei gofnodi ar ‘Gofnod DPP ’ Storfa Sgiliau’r rhai sy’n bresennol a byddant yn cael tystysgrif presenoldeb’ Gwobrau Lantra.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’ch swyddog datblygu lleol neu edrychwch ar wefan Cyswllt Ffermio www.llyw.cymru/cyswlltffermio.

Mwy

GWELD POPETH

Menter a Busnes agor tair swyddfa newydd

Yr Urdd yn Cynyddu'r Economi Gymreig gan £45 Miliwn yn 2022-23

Newid cyfansoddiadol yn hanfodol i greu llwybr i Gymru well – Yr Athro Laura McAllister

 • Popeth6260
 • Newyddion
  5841
 • Addysg
  2125
 • Hamdden
  1861
 • Iaith
  1631
 • Celfyddydau
  1451
 • Amgylchedd
  1001
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  680
 • Llenyddiaeth
  645
 • Cerddoriaeth
  600
 • Arian a Busnes
  550
 • Amaethyddiaeth
  487
 • Bwyd
  448
 • Chwaraeon
  366
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  320
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  277
 • Ar-lein
  261
 • Eisteddfod yr Urdd
  176
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  72
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  11
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3