£5.1 miliwn yn dod â chysur i gymunedau ledled Cymru

Ionawr 22, 2023

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Y mis hwn, mae 90 o grwpiau a sefydliadau cymunedol ledled Cymru’n croesawu’r Flwyddyn Newydd gyda’r newyddion eu bod wedi derbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae’r cyllid Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio i ddod â phobl ynysig ynghyd mewn mannau cynnes, i gefnogi pobl sy’n cael trafferth gyda chostau byw cynyddol a gwella lles pobl fregus.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, codir mwy na £30 miliwn yr wythnos at achosion da, gan gynnwys King’s Church yng Nghasnewydd. Maen nhw wedi derbyn grant Loteri Genedlaethol £499,919 i ddarparu bwyd a nwyddau sydd wir eu hangen ar deuluoedd yng Nghasnewydd, Blaenau Gwent, Caerffili, Torfaen a Merthyr Tudful. Cynhelir y gefnogaeth hon trwy’r rhaglen ‘Jesus Cares’.

Dywedodd Faye Edwards, Cydlynydd Jesus Cares: “Rydym wrth ein boddau i dderbyn cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd hyn yn ein galluogi i ddarparu bwyd a nwyddau hanfodol sydd wir eu hangen i wneud gwahaniaeth mewn cymunedau ledled de ddwyrain Cymru.

Dros y tair blynedd nesaf, byddwn ni’n cydweithio gyda 150 o sefydliadau i ddarparu dros 220,000 o hamperi bwyd a nwyddau hanfodol, gan sicrhau bod gan deuluoedd mewn angen fynediad uniongyrchol atynt.”

Mae Menter Ty’n Llan Cyf yng Ngwynedd yng ngogledd Cymru wedi derbyn £10,000 i gynnal rhaglen o weithgareddau ar gyfer y gymuned gyfan i leihau unigrwydd, ynysrwydd a gwella iechyd a lles yn y gymuned. Mae’r gweithgareddau’n amrywiol ac yn cynnwys sesiynau celf a chrefft a chlybiau cinio.

Croesawodd Caryl Lewis, Cadeirydd Menter Ty'n Llan Cyf, y grant gan ddweud: "Rydym yn hynod ddiolchgar i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am y grant. Mae tafarn gymunedol Ty'n Llan yn hwb canolog i’r gymuned a thu hwnt, felly mae’n hynod bwysig ein bod ni’n cefnogi pobl o bob oedran trwy’r adegau heriol presennol. Bydd y grant hwn yn ein helpu i ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd a gweithgareddau i bobl a phlant o bob oedran, er mwyn cefnogi eu lles, creu cyfleoedd i gymdeithasu a’u helpu i ddatblygu sgiliau newydd."

Mae Age Cymru Powys wedi derbyn grant £99,760 i ddarparu MOT Hwyrach Mewn Bywyd i bobl 65+ oed ym Mhowys dros y ddwy flynedd nesaf. Mae’n targedu’r bobl fwyaf difreintiedig a bregus yn y gymuned i gynyddu eu hincwm, iechyd a lles.

Dywedodd Gail Colbridge, Prif Swyddog Age Cymru Powys: “Rydym ni’n hynod gyffrous i dderbyn y grant hwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Bydd y cyllid hwn yn ein helpu i ymateb i anghenion pobl hŷn yma ym Mhowys i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw a’r heriau y maen nhw’n eu hwynebu, yn aml ar eu pennau eu hunain. Ni allwn aros i ddechrau prosiect MOT Hwyrach Mewn Bywyd Age UK. Diolch, chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am ein helpu i wneud gwahaniaeth enfawr i bobl hŷn yma ym Mhowys.”

Dywedodd Mike, sydd wedi derbyn cymorth gan Age Cymru Powys: “Dwi mor falch bod Age Cymru Powys wedi derbyn y cyllid hwn. Maen nhw wedi fy helpu gymaint; maen nhw wedi achub fy mywyd. Maen nhw i gyd yn wych ac yn gweithio’n hynod o galed. Dwi’n bles eu bod yn gallu helpu mwy o bobl hŷn fel fi”.

Dathlodd John Rose, Cyfarwyddwr Cymru yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yr holl sefydliadau gan ddweud:

“Mae’n hyfryd gweld yr effaith y mae ein prosiectau a ariennir yn ei chael ar fywydau pobl ar draws cymunedau Cymru. Mae’r prosiectau hyn yn helpu pobl i fod yn gysylltiedig, i gael eu cefnogi ac i deimlo’n llai ynysig.

Rydym yn cefnogi grwpiau i ddelio gyda phwysau costau byw ac yn gweithio’n hyblyg i sicrhau bod cyllid y Loteri Genedlaethol yn parhau i gyrraedd pobl sydd angen cefnogaeth.”

Mae 90 o grwpiau’n derbyn cyfran o dros bum miliwn o bunnoedd y mis hwn (£5,106,496). I ddarllen y rhestr lawn, gweler y ddogfen ynghlwm.

Mwy

GWELD POPETH

Stori epig Branwen yn dod yn fyw ar lwyfannau ledled cymru mewn sioe gerdd gymraeg newydd

Cyhoeddi Arweinwyr FFIT Cymru 2023

Premier byd gwirfoddoli gyda'r Papurau Bro

 • Popeth6119
 • Newyddion
  5731
 • Addysg
  2103
 • Hamdden
  1856
 • Iaith
  1609
 • Celfyddydau
  1443
 • Amgylchedd
  994
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  675
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  597
 • Arian a Busnes
  533
 • Amaethyddiaeth
  468
 • Bwyd
  434
 • Chwaraeon
  357
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  65
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Papurau Bro
  14
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Teledu
  7
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3