Dr Catrin Edwards yw Cadeirydd newydd y Mudiad Meithrin

Tachwedd 23, 2022

Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyffredinol y Mudiad ar nos Fawrth yr 22ain o Dachwedd, fe gyhoeddwyd mai Dr Catrin Edwards fydd yn olynu Dr Rhodri Llwyd Morgan fel Cadeirydd newydd Mudiad Meithrin.

Mae Catrin yn arweinydd yn y trydydd sector a’i harbenigedd yw polisi cyhoeddus a materion allanol ym maes gofal. Mae ganddi dros ddegawd o brofiad yn datblygu mudiadau cenedlaethol ac yn dylanwadu ar bolisi er mwyn rhoi hawliau ar waith. Mae ei phrofiad yn y trydydd sector yn cynnwys anghenion dysgu ychwanegol, anabledd, gofal diwedd oes ynghyd â chynllunio ieithyddol.  

Mae Catrin yn fam i ddau o blant bach ac yn byw gyda’i theulu yng Nghaerdydd lle bu’n aelod o bwyllgor Cylch Meithrin Y Parc am gyfnod. Mae’n aelod balch o Fwrdd Mudiad Meithrin ers 2021. 

Meddai Catrin ar ddechrau ei chyfnod:

“Braint o’r mwyaf yw cael cadeirio Bwrdd Mudiad Meithrin dros y cyfnod nesaf. Edrychwn yn ôl gyda balchder at yr hanner canrif o lwyddiant a thyfiant, ac ymlaen at yr heriau sy’n ein hwynebu yn yr hanner canrif i ddod. Mawr ddiolch i Rhodri Llwyd Morgan sy’n trosglwyddo’r awenau ataf ar ôl cyfnod o chwe mlynedd ffyniannus wrth y llyw. Mae ein dyled i Rhodri yn fawr.” 

Yn ystod y cyfarfod hefyd cyflwynwyd yr Adroddiad Blynyddol am y cyfnod 2021-2022 a chafwyd cyfle i ddathlu’r ffaith fod data niferoedd y plant mewn Cylchoedd Meithrin wedi cynyddu unwaith eto eleni gan ddychwelyd i’w niferoedd cyn-Cofid. Mae hyn yn galonogol ac yn dangos fod y sector wedi goroesi’r cyfnod. 

Dywedodd Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

”Mae’n braf cael adrodd fod niferoedd y plant sydd yn mynychu’r Cylchoedd Meithrin wedi cynyddu unwaith eto eleni. Carwn ddiolch yn fawr i’r holl staff a gwirfoddolwyr ar lawr gwlad sydd wedi cefnogi’r cylchoedd a’n galluogi ni i weld yr adferiad sydyn hwn.”

Ychwanegodd Catrin:
“Mae sicrhau bod y Gymraeg, ac felly’r Mudiad, yn perthyn i bob cymuned lle mae ‘na blant bach yn uchelgais y mae’n rhaid inni ei gwireddu. Gwnawn hyn trwy bartneriaeth a chydweithio, ac edrychaf ymlaen at gefnogi’r Bwrdd, y Prif Weithredwr a holl staff y Mudiad i fwrw ati!”

Mwy

GWELD POPETH

Cwmni Castell Howell yn darparu bwydlen gynaliadwy yng nghinio Nuffield

UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls

Cyngor Môn eisiau cefnogaeth Llywodraeth Genedlaethol am gais Porthladd Rhydd

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3