Cais cynllunio BOUYGUES UK ar gyfer Hwb Caerfyrddin wedi’i gyflwyno i’r Cyngor ac ar agor i’r cyhoedd

Tachwedd 18, 2022

Mae'r cynlluniau ar gyfer Hwb Caerfyrddin, sef canolfan fydd yn dod â gwasanaethau iechyd, llesiant a diwylliannol at ei gilydd o dan yr un to, yn hen siop Debenhams yng nghanol y dref, wedi eu cyflwyno i is-adran gynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin, a bellach maent ar gael i'r cyhoedd ymgynghori yn eu cylch.

Bouygues UK yw'r cynigydd a ffefrir ar gyfer prosiect Hwb, sef prosiect cydweithredol rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r prosiect wedi'i ariannu gan Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU. Pan fydd ar agor i'r cyhoedd, mae disgwyl i'r lle gynyddu nifer yr ymwelwyr a hybu gwydnwch economaidd canol y dref.

Dyma gam nesaf y broses gynllunio. Cafodd Tystysgrif Cydymffurfiaeth ar gyfer Newid Defnydd yr adeilad ei gymeradwyo dan Orchymyn Datblygu Lleol y Cyngor Sir ym mis Gorffennaf. Mae'r cais newydd hwn yn ymwneud â'r gwaith allanol sydd ei angen i hwyluso'r newidiadau i'r adeilad.

Bydd yr Hwb yn fan cyhoeddus a fydd yn hyrwyddo llesiant a gofal iechyd ataliol. Bydd yno gymorth cyflogaeth a chyfleoedd dysgu gydol oes, campfa, a rhai casgliadau o amgueddfeydd y sir mewn gofod hamdden, diwylliant ac arddangosfa o'r radd flaenaf.

Bydd yr Hwb hefyd yn darparu gwybodaeth i dwristiaid, gwasanaethau cwsmeriaid a mynediad at addysg bellach ac addysg uwch a ddarperir gan Grŵp y Drindod Dewi Sant, sy'n cynnwys Coleg Sir Gâr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Fe wnaeth siop Debenhams yn Rhodfa'r Santes Catrin gau ym mis Mai 2021, ac mae wedi bod ar gau ers hynny, gan effeithio ar y niferoedd sy'n ymweld â chanol y dref. Yr Hwb newydd hwn fydd y cyntaf o'i fath yn Sir Gaerfyrddin. Bydd yr Hwb yn annog mwy o bobl i ddod i ganol y dref drwy gael gwasanaethau cyhoeddus o dan yr un to.

Dyma oedd gan John Boughton, Rheolwr Gyfarwyddwr Cymru a'r De-orllewin ar gyfer Bouygues UK, i'w ddweud am y datblygiad: “Mae Bouygues UK yn falch o fod yn gweithio ar yr ailddatblygiad pwysig hwn a fydd yn golygu bydd gofod masnachol o bron i 6,000 metr sgwâr yng nghanol tref Caerfyrddin yn cael ei ddefnyddio'n ddyddiol unwaith eto.

“Mae'r datblygiadau Hwb hyn wedi bod yn boblogaidd iawn o ran canoli gwasanaethau cyhoeddus mewn ardaloedd sy'n hawdd i'w cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac mae hon yn enghraifft berffaith o hynny. Mae Caerfyrddin o bwys strategol i'r sir, ac felly'n brif ganolfan i'r rhai sy'n byw yn y rhanbarth. Bydd yn adnodd anhygoel i'r ardal ac yn caniatáu i bobl gael mynediad at sawl gwasanaeth cyhoeddus, diolch i'r bartneriaeth unigryw hon rhwng y sectorau cyhoeddus, iechyd ac addysg. Rydym yn edrych ymlaen at ymestyn ein cyfraniad gwerth cymdeithasol yn yr ardal trwy ddarparu cyflogaeth, sgiliau a hyfforddiant i bobl leol.”

Dywedodd y Cynghorydd Gareth John, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Adfywio, Hamdden, Diwylliant a Thwristiaeth:  "Mae Bouygues UK bellach wedi cyflwyno'r cais cynllunio i ailddatblygu hen adeilad Debenhams yn Rhodfa'r Santes Catrin a fydd, o'i gymeradwyo, yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cyhoeddus o dan yr un to. Gan weithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, ein bwriad yw sicrhau bod y prif ofod masnachol hwn yn cael ei ddefnyddio unwaith yn rhagor, er mwyn helpu i roi hwb i'r economi leol a thrawsnewid canol y dref.

"Bydd pobl yn gallu galw heibio yn Hwb Caerfyrddin i gael mynediad at wasanaethau iechyd, cymorth cyflogaeth a gwasanaethau cyhoeddus, cyfleusterau'r brifysgol,  cyfleoedd dysgu gydol oes, a champfa."

“Bydd yr adeilad hwn hefyd yn darparu cartref mwy canolog i rai o'n casgliadau amgueddfeydd, gyda gofod arddangos, ac yn fan i groesawu ymwelwyr â'r dref. Mae'n bwysig bod yr ailddatblygiad hwn yn ychwanegu gwerth i'r cynnyrch a'r gwasanaethau sydd ar gael yng Nghaerfyrddin yn barod.”

Mwy

GWELD POPETH

Cwmni Castell Howell yn darparu bwydlen gynaliadwy yng nghinio Nuffield

UAC yn cefnogi tîm pêl-droed Cymru drwy lansio sticer arbennig ar fêls

Cyngor Môn eisiau cefnogaeth Llywodraeth Genedlaethol am gais Porthladd Rhydd

 • Popeth6065
 • Newyddion
  5683
 • Addysg
  2097
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1606
 • Celfyddydau
  1435
 • Amgylchedd
  992
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  670
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  592
 • Arian a Busnes
  521
 • Amaethyddiaeth
  459
 • Bwyd
  420
 • Chwaraeon
  354
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  268
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  59
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Teledu
  5
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3