CAFC yn penodi Aled Rhys Jones fel y Prif Weithredwr nesaf

Mai 24, 2022

Aled Rhys Jones
Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi bod Aled Rhys Jones wedi’i benodi fel y Prif Weithredwr nesaf, i olynu Steve Hughson ar ei ymddeoliad yn ddiweddarach eleni. Bydd Aled yn cychwyn ar y swydd ar y 1af o Fedi cyn i Steve ymadael ar ddiwedd y mis hwnnw.

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn falch o gyhoeddi bod Aled Rhys Jones wedi’i benodi fel y Prif Weithredwr nesaf, i olynu Steve Hughson ar ei ymddeoliad yn ddiweddarach eleni. Bydd Aled yn cychwyn ar y swydd ar y 1af o Fedi cyn i Steve ymadael ar ddiwedd y mis hwnnw.

Mae Aled, sy’n byw yn Llandeilo gyda’i wraig a’i ferch, yn adnabyddus yn myd amaeth Cymru. Tyfodd Aled lan ar fferm fynydd y teulu ger Cwrtycadno yng Ngogledd Sir Gâr a chwaraeodd ran weithredol ym mudiad y Ffermwyr Ifanc, a arweiniodd ato’n cael ei enwi’n Aelod Hŷn y Flwyddyn Cymru a Lloegr Ffederasiwn Cenedlaethol y Clybiau Ffermwyr Ifanc yn 2012.

Ar ôl graddio o Brifysgol Reading gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Rheoli Tir, treuliodd Aled ran gynnar ei yrfa fel Asiant Tir a daeth yn Syrfëwr Siartredig a Phrisiwr Amaethyddol cymwysedig. Yn ddiweddarach ymunodd â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru fel Prif Weithredwr Cynorthwyol rhwng Medi 2013 a Rhagfyr 2017. Yn ystod y cyfnod hwnnw, dyfarnwyd iddo Ysgoloriaeth Ffermio Nuffield i astudio rôl Cymdeithasau a Sioeau Amaethyddol. Ar ôl cwblhau ei Ysgoloriaeth, cyflwynodd ei adroddiad yng nghynhadledd Nuffield y DU 2016 a dyfarnwyd iddo Darian John Stewart am y cyflwyniad gorau.

Ers gadael CAFC, mae Aled wedi defnyddio ei sgiliau ym myd darlledu, gan ddod yn brif gyflwynydd rhaglen newyddion ffermio BBC Radio Cymru, Bwletin Amaeth. Mae wedi treulio tair blynedd hefyd fel Prif Swyddog Gweithredu Cymdeithas Ganolog y Priswyr Amaethyddol (CAAV), yn gyfochrog â nifer o brosiectau llawrydd a swyddi Cyfarwyddol. Trwy gydol y cyfnod hwnnw, mae Aled wedi dal i fod â chysylltiad cryf â sioeau a digwyddiadau amaethyddol, gan ddefnyddio ei wybodaeth a’i ymchwil Nuffield i helpu cymdeithasau gyda’u cynllunio a’u hwyluso strategol.

Wrth sôn am ei benodiad fel y Prif Weithredwr nesaf, meddai Aled Rhys Jones:

“Er 1904, mae Cymdeithas Amaethyddol Cymru wedi bod yn gysonyn mewn môr o newid, ac mae hi’n anrhydedd gennyf fod yn ymgymryd â swydd y Prif Weithredwr wrth iddi gychwyn ei phennod nesaf.

Unwaith eto, mae ffermio’n wynebu cyfnod arwyddocaol o newid ac mae rôl y Gymdeithas wrth hyrwyddo’r safonau uchaf un mewn ffermio ac wrth greu cymuned sy’n deall ac yn gwerthfawrogi amaethyddiaeth Cymru yn bwysicach yn awr nag y bu erioed.

Mae’r Gymdeithas yn golygu cymaint i gynifer; mae hi wedi chwarae rhan fawr yn fy mywyd i, ac felly, mae hi’n anrhydedd ac yn gyfrifoldeb personol enfawr ymgymryd â’r swydd hon. Rwyf yn awyddus i adeiladu ar ei llwyddiant, gan ddiogelu’r hyn sy’n rhan mor bwysig o’n hunaniaeth genedlaethol am genedlaethau i ddod. Mae pobl yn ganolog i’r llwyddiant hwn a’r cyfan y mae’r Gymdeithas yn sefyll drosti, ac edrychaf ymlaen at weithio ochr yn ochr â’r tîm dawnus o staff, gwirfoddolwyr ac aelodau sy’n gwneud i’r cyfan ddigwydd, i arddangos Cymru a’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Gymro.”

Meddai’r Athro Wynne Jones (Darpar) Gadeirydd Ymddiriedolwyr y Gymdeithas, a arweiniodd y broses ddewis: “Bydd cefndir a phrofiad Aled yn hynod o werthfawr i’r Gymdeithas wrth iddi edrych ymlaen at yr heriau a’r cyfleoedd sydd o’i blaen. Bydd Aled yn dod â’i weledigaeth strategol a’i rinweddau personol cryf i’r swydd”.

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn croesawu ac yn llongyfarch Aled ar ei benodiad ac yn diolch i Steve am ei gyfraniad nodedig dros y 10 mlynedd ddiwethaf.

Mwy

GWELD POPETH

Menter a Busnes yn gosod her gorfforol i’r staff i godi arian at achosion da

Prosiect newydd ‘Talent Mewn Tafarn’

Penodi cyfarwyddwr i arwain yr academi chwaraeon newydd

 • Popeth5926
 • Newyddion 5567
 • Addysg 2074
 • Hamdden 1851
 • Iaith 1576
 • Celfyddydau 1419
 • Amgylchedd 982
 • Gwleidyddiaeth 931
 • Iechyd 664
 • Llenyddiaeth 644
 • Cerddoriaeth 587
 • Arian a Busnes 502
 • Amaethyddiaeth 435
 • Bwyd 405
 • Chwaraeon 347
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru 291
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg 261
 • Ar-lein 260
 • Eisteddfod yr Urdd 152
 • Hyfforddiant / Cyrsiau 50
 • Cystadlaethau 47
 • Barn 15
 • Adolygiadau Llyfrau 13
 • Papurau Bro 13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth 6
 • Llythyron 3