Arian grant yn helpu Bragdy Cybi i ehangu

Awst 30, 2022

Mae Bragdy Cybi, microfragdy yng Nghaergybi, yn bwriadu ehangu i ateb y galw cynyddol am ei amrywiaeth o gwrw crefft lleol.

Mae gan y busnes lleol teuluol fragdy bach ac ystafell tap (taproom) sydd ar agor i'r cyhoedd yn Uned 4a, Ystâd Ddiwydiannol Penrhos, Caergybi.

Sefydlodd y gŵr a'r wraig, Daniel a Bethan Jones, y cwmni yn 2020 ac ers hynny mae’r busnes wedi mynd o nerth i nerth.

Cefnogwyd y fenter yn bennaf gan fuddsoddiad preifat ond yn fwy diweddar derbyniwyd cefnogaeth gan Gyngor Môn a chyllid gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’r ‘Rhaglen Arfor’ er mwyn cynhyrchu buddion i’r economi a’r iaith Gymraeg.

Dywedodd bragwr Bragdy Cybi, Daniel Jones:

"Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gawsom gan Raglen Arfor. Mae wedi ein helpu i gwrdd â'r gost o gynyddu ein lefel cynhyrchu a hefyd sefydlu'r ystafell tap.”

Ychwanegodd,

"Mae'r galw am ein cwrw yn parhau i dyfu, ac rydym bellach yn edrych ar gynyddu ein capasiti cynhyrchu ar gyfer ein hamrediad gwahanol o gwrw.”

Dywedodd Dirprwy Arweinydd Cyngor Môn ac Deilydd Portffolio’r Economi, y Cynghorydd Carwyn Jones,

"Rwyf yn falch iawn bod yr ehangu diweddar ym Mragdy Cybi wedi profi i fod yn llwyddiannus. Mae'n bwysig ein bod ni'n parhau i chwilio am gyfleoedd ariannu allanol, fel rhaglen Arfor, er mwyn creu manteision economaidd a Chymreig lleol."

Ychwanegodd, "Mae'n wych gweld pa mor llwyddiannus y mae Bragdy Cybi wedi bod mewn cyfnod mor fyr. Edrychaf ymlaen yn fawr at weld datblygiadau pellach y busnes a'i gyfraniad cadarnhaol i economi'r ynys."

Mae'r bragdy hefyd yn cynnal digwyddiadau bach, fel yr esboniodd y perchennog, Bethan Jones: 

"Mae ein hystafell tap hefyd ar gael ar gyfer digwyddiadau bach, er enghraifft rydym yn cynnal sesiynau blasu cwrw, caws a siarad Cymraeg fel ffordd hwyliog i bobl ddechrau dysgu neu wella eu sgiliau Cymraeg.”

Mae sesiynau ysgafn blasu'r iaith wedi eu comisiynu gan Fenter Iaith Môn fel rhan o brosiect 'Iaith Môn' Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU, sy'n ceisio hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ac annog pobl i ddysgu Cymraeg yn y gymuned.  

Dywedodd Rheolwr Adfywio Ynys Môn, Dewi Lloyd:

"Mae hon yn enghraifft wych o fenter leol newydd llwyddiannus. Maent wedi creu cynnyrch poblogaidd sydd â hunaniaeth leol a brandio dwyieithog unigryw."

Mwy

GWELD POPETH

Cynllun Prynu Cartref newydd i gefnogi prynwyr tro cyntaf ar Ynys Môn

Llŷr Roberts yw Prif Weithredwr newydd Menter a Busnes

Deli Cymru yn creu cynnwrf yn McArthurGlen

 • Popeth6017
 • Newyddion
  5641
 • Addysg
  2095
 • Hamdden
  1853
 • Iaith
  1593
 • Celfyddydau
  1429
 • Amgylchedd
  990
 • Gwleidyddiaeth
  932
 • Iechyd
  667
 • Llenyddiaeth
  644
 • Cerddoriaeth
  589
 • Arian a Busnes
  514
 • Amaethyddiaeth
  451
 • Bwyd
  416
 • Chwaraeon
  350
 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru
  302
 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  267
 • Ar-lein
  260
 • Eisteddfod yr Urdd
  153
 • Hyfforddiant / Cyrsiau
  56
 • Cystadlaethau
  47
 • Barn
  16
 • Adolygiadau Llyfrau
  13
 • Papurau Bro
  13
 • Adolygiadau Cerddoriaeth
  6
 • Sioe Frenhinol Cymru
  3
 • Llythyron
  3