Uned busnes i'w gosod ym Nantlle ger Penygroes, Caernarfon - Telerau rhesymol iawn

  • Survey Image
Enw cyswllt: post@anturnantlle.com
Ffôn: 01286 882688 / 07724 902532
E-bost: anfon e-bost
Lleoliad: Gellir gweld manylion y lleoliad yn y disgrifiad

Trosolwg:

Uned fusnes hwylus ar gael yn Y Barics, Nantlle, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6BD - ardal brydferth iawn o fewn Parc Cenedlaethol Eryri.

Rhent a thelerau rhesymol iawn.

Cysylltwch â Antur Nantlle ar 01286 882688, 07724 902532, neu post@anturnantlle.com am ragor o fanylion neu i drefnu ymweliad.

Disgrifiad:

Uned fusnes mewn lleoliad cyfleus yn Nantlle ar gael rwan

Mae Dyffryn Nantlle yn le delfrydol i redeg busnes. Gyda Nantlle wedi ei leoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, mae'r Dyffryn yn eistedd ar y brif ffordd rhwng Porthmadog a Chaernarfon, felly mae'n ganolog iawn o ran teithio.

O fewn ychydig funudau i'r uned, mae banc, llefydd bwyta, siopau yn gwerthu nwyddau o bob math, swyddfa bost, canolfan hamdden, tafarndai a llawer iawn mwy.

Prif nodweddion

Lle hynod o braf i weithio
Digon o le parcio
Rhent misol rhesymol
Perffaith ar gyfer busnesau crefft / celf
Uned hardd dros ddau lawr yn cynnwys cegin a thoiled
Holi ymhellach / Gwneus cais


Mae ffurflenni cais ar gael yn ein swyddfa, uwchben y Llyfrgell ym Mhenygroes, neu gallwn eBostio un i chi.

Cefndir Antur Nantlle

Sefydlwyd Antur Nantlle yn 1991 fel cwmni cyfyngedig di-elw gan grŵp o bobl leol i weithio er lles ardal Dyffryn Nantlle a’r cylch. Nod yr Antur yw ymgyrraedd at adfywiad economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn yr ardal gan roi blaenoriaeth i hyrwyddo menter ymhlith pobl leol a datblygu cyfleodd i greu swyddi.

Rheolir yr Antur gan fwrdd o Gyfarwyddwyr sy’n gweithredu yn wirfoddol er budd yr ardal. Ers ei sefydlu mae’r Antur wedi llwyddo i wneud gwahaniaeth sylweddol yn Nyffryn Nantlle drwy brynu ac addasu adeiladau segur yn yr ardal yn ogystal a datblygu nifer o brosiectau mentrus.

Erbyn heddiw ‘rydym yn medru cynnig 16 o unedau busnes, 15 o swyddfeydd, dwy siop, iard, ystafell hyfforddiant gyfrifiadurol ac un fflat, sydd yn cynnig mannau gwaith i oddeutu 60 o bobl yn Nyffryn Nantlle.

Fel cwmni di-elw, gallwn gadw ein rhenti yn gystadleuol iawn.

Uned busnes i'w gosod ym Nantlle ger Penygroes, Caernarfon - Telerau rhesymol iawn

Cysylltiad Uned busnes i'w gosod ym Nantlle ger Penygroes, Caernarfon - Telerau rhesymol iawn

Rhowch y testun a welwch yn y ddelwedd ar y chwith i mewn i'r blwch testun. Mae angen hyn i atal cyflwyno ceisiadau cyswllt yn awtomataidd.

Verification Code image cannot be displayed