Ymgynghorydd Codi Arian / Codwr Arian Rhanbarthol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â brwdfrydedd dros godi arian ac sy’n angerddol dros ein hachos i warchod a gofalu am leoedd er mwyn i bobl a natur ffynnu.

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cyflog: £40,564 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/01/2022 (6 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Eich lleoliad cytundebol fydd un o’n hybiau rhanbarthol, fodd bynnag bydd cyfle i archwilio a chytuno ar drefniadau gweithio o bell sy’n taro’r cydbwysedd cywir ar eich cyfer chi a’r Ymddiriedolaeth. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys teithio i eiddo neu hybiau rhanbarthol i gwrdd â rhanddeiliaid er mwyn cyflawni gwaith.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

IRC112757 – Ymgynghorydd Codi Arian / Codwr Arian Rhanbarthol

Crynodeb

Eich lleoliad cytundebol fydd un o’n hybiau rhanbarthol, fodd bynnag bydd cyfle i archwilio a chytuno ar drefniadau gweithio o bell sy’n taro’r cydbwysedd cywir ar eich cyfer chi a’r Ymddiriedolaeth. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys teithio i eiddo neu hybiau rhanbarthol i gwrdd â rhanddeiliaid er mwyn cyflawni gwaith.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â brwdfrydedd dros godi arian ac sy’n angerddol dros ein hachos i warchod a gofalu am leoedd er mwyn i bobl a natur ffynnu.

Mae hon yn swydd llawn amser ond byddem yn ystyried cais rhan amser neu rannu swydd. Gellir trafod hyn ymhellach yn ystod y cyfweliad

Bydd gennych gyfuniad o sgiliau cadarn mewn sicrhau cyllid o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys ymddiriedolaethau elusennol a rhoddwyr sylweddol. Gan alw ar eich gwybodaeth ac arbenigedd o godi arian, byddwch yn gyfrifol am dyfu incwm o wahanol ffynonellau ac ystyried cyfleoedd gyda phartneriaid a busnesau lleol, Ymddiriedolaethau a Sefydliadau a rhoddion unigol – weithiau yn arwain y gwaith ar gyflwyniadau, ac ar adegau eraill yn cynorthwyo cydweithwyr rhanbarthol a chenedlaethol fel bo’n briodol. Bydd gennych ddawn i ysbrydoli cydweithwyr i ‘feddwl fel codwyr arian’ ac i ddatgelu brwdfrydedd, rhwydweithiau a chyfleoedd arloesol ar gyfer codi arian.

CYFWELIADAU: DYDD IAU 27 IONAWR 2022

Sut beth yw gweithio yma

Mae Gwasanaeth Ymgynghori'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gartref i arbenigwyr ym mhob maes o'n gwaith. Gwasanaeth ymgynghori cenedlaethol, lle rhennir adnoddau ar draws disgyblaethau a ffiniau, sy'n profi i fod yn gronfa werth chweil o sgiliau, doniau a phrofiadau. Bydd amrywiaeth ac ansawdd yr arbenigedd o fewn y Gwasanaeth Ymgynghori yn galluogi i’n heiddo a’n lleoedd elwa o ystod ryfeddol o feddylfryd creadigol ac arloesol, yn ogystal ag arbenigedd dwfn ym mhob mater yn ymwneud â'n diben dwbl o ofalu am dreftadaeth a thirweddau'r genedl, a gwneud y rhain yn hygyrch i bawb. Byddwch wedi eich lleoli yn un o’n hybiau ond cefnogir ac anogir gweithio hybrid fel bo’n briodol. Byddwch yn darparu cyngor, arbenigedd a chefnogaeth i’n timau yn ein lleoliadau ledled Cymru a byddwch hefyd yn cysylltu â rhwydwaith o Godwyr Arian sydd wedi eu lleoli yn ein swyddfa ganolog a ledled Lloegr a Gogledd Iwerddon. Yn y rhanbarth, byddwch yn gweithio ochr yn ochr ag eraill sydd â chyfrifoldebau codi arian a gydag ymgynghorwyr mewn sawl disgyblaeth ynghyd â rheolwyr eiddo a staff ledled y wlad.

Beth y byddwch yn ei wneud
Fel elusen, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ddibynnol ar roddion, cymynroddion a chodi arian er mwyn parhau i warchod ac agor lleoedd arbennig am byth, i bawb.

Codir dros £80m y flwyddyn drwy ein gweithgareddau codi arian. Mae pob ceiniog ohono’n mynd tuag at ein helpu i warchod a chadw lleoedd hanesyddol a mannau gwyrdd fel y gall cenedlaethau’r dyfodol eu mwynhau. Nod rhwydd ond nid yw’n dasg syml o bell ffordd. Byddai dweud bod codi arian yn hanfodol i ni yn ddweud cynnil. Rydym yn gweithio’n galed i ddyfnhau cysylltiadau rhyngom ni a’r bobl ac i annog rhoddi, er mwyn cyflawni ein cynlluniau. Drwy ymuno â ni i godi arian, byddwch yn ein helpu i godi mwy o arian ac ennyn mwy o gefnogaeth fel y gallwn barhau i ddarparu profiadau bythgofiadwy, nawr ac am byth. Byddwch yn ein helpu i ddal sylw’r unigolion hynny efallai sydd ddim yn ein hadnabod ac aros yng nghalonnau’r rhai sy’n ein caru eisoes.

Fel Ymgynghorydd Codi Arian, byddwch yn arwain datblygiad ein strategaeth codi arian rhanbarthol hirdymor. Bydd y prif feysydd a ganolbwyntir arnynt yn cynnwys twf mewn rhoddion mawr, hyrwyddo rhoddion mewn ewyllysion a’i gwneud hi’n rhwydd i bobl gyfrannu neu godi arian ar ein rhan. Byddwch yn ffynnu ar arloesedd, adnabod cyfleoedd a chreadigrwydd, a byddwch yn gallu newid syniadau yn weithgareddau diriaethol.

Am bwy ydym yn chwilio
Rydym yn chwilio am unigolyn a all roddi cymorth i rai o’n heiddo mwyaf ysbrydoledig i gyrraedd targedau ymestynnol drwy amrywiaeth o ffrydiau incwm codi arian. Byddwch yn cefnogi eiddo blaenoriaethol drwy ddatblygu a darparu cynlluniau codi arian ar gyfer prosiectau pwysig, cynyddu gweithgarwch rhoddion unigol a chefnogi mentrau codi arian newydd. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chreadigol sydd â dealltwriaeth gadarn o godi arian.
Yn eich cais rhowch fanylion ynghylch sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf ar gyfer y swydd hon
• Brwdfrydedd tuag at ein hachos a’r gallu i ysbrydoli eraill i gefnogi’n gwaith
• Profiad o ddatblygu cynlluniau codi arian sydd ag amrywiaeth o ffrydiau incwm ar gyfer prosiectau sydd â thargedau ymestynnol a thystiolaeth o gyrraedd y targedau hynny.
• Hanes profedig o godi arian drwy roddion unigol, rhoddion mewn ewyllysion ac ymddiriedolaethau elusennol a ffrydiau incwm eraill.
• Profiad pendant o adeiladu achos deniadol i geisio sicrhau cefnogaeth
• Sgiliau ymgynghori amlwg o wrando, datblygu ffydd a gweithredu i gyflawni gwasanaeth o ansawdd uchel i gydweithwyr mewn rhwydweithiau mewnol ac allanol
• Y gallu i herio cydweithwyr i feddwl yn wahanol ac i alluogi gweithgareddau arloesol ar gyfer codi arian
• Gallu profedig i adeiladu perthnasoedd ar lefel uwch (e.e. Ymddiriedolwyr, Byrddau, Timau Rheoli)
• Lefelau uchel o feddwl yn strategol
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar
• Parodrwydd i deithio i eiddo anghysbell er mwyn cefnogi prosiectau allweddol

Y pecyn
Buddion gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol:
• Oriau gweithio hyblyg lle bynnag y bo'n bosibl
• Parcio am ddim yn y rhan fwyaf o leoliadau
• Gostyngiadau yn siopau'r stryd fawr, mewn sinemâu, ac yn eiddo a chaffis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
• Mynediad am ddim i'n heiddo i chi, gwestai a'ch plant (dan 18 oed)
• Gwyliau blynyddol hael
• Cynllun arian iechyd cymorthdaledig
• Gwasanaeth cymorth 24 awr y dydd am ddim
• Cynllun pensiwn sylweddol hyd at 10% o gyflog sylfaenol
• Cyfleoedd hyfforddi a datblygu wedi'u teilwra i chi
• Hyd at 5 diwrnod o wirfoddoli â thâl i chi.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*