Uwch Ecolegydd

Trosolwg

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyflog: £36,922 - £38,890 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/02/2022 (14 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Aberhonddu, Powys, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch Ecolegydd

Aberhonddu, Powys

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Uwch Ecolegydd i ymuno â ni yn ein Pencadlys yn Aberhonddu ar sail amser llawn, parhaol.

Y Manteision

- Cyflog o £36,922 - £38,890 y flwyddyn
- Pensiwn
- Swyddfeydd yn un o safleoedd harddaf y DU
- 22 diwrnod o wyliau y flwyddyn (yn codi i 25 diwrnod ar ôl pum mlynedd) ynghyd ag wyth o wyliau cyhoeddus a dau ddiwrnod statudol ychwanegol

Y Rôl

Fel Uwch Ecolegydd, byddwch yn darparu arbenigedd o ansawdd uchel ar gyfer cadwraeth a gwella bywyd gwyllt a harddwch naturiol y Parc, yn ogystal â chyngor ymarferol a hyfforddiant.

Wrth ddatblygu polisi, cynlluniau, cyngor ac ymchwil strategol, byddwch yn sicrhau bod cadwraeth wrth galon holl fusnes a gwasanaethau'r Awdurdod.

Byddwch yn cynnal ac yn comisiynu arolygon, gwyliadwriaeth a monitro cynefinoedd a rhywogaethau, yn ogystal â chefnogi rheolaeth ymarferol tir sy'n eiddo i'r Awdurdod ac yn ei reoli.

Yn ogystal, byddwch yn arwain datblygiad a gweithrediad prosiectau a chynigion ar gyfer adferiad byd natur.

Amdanat ti

I gael eich ystyried yn Uwch Ecolegydd, bydd angen y canlynol arnoch:

- O leiaf tair blynedd o brofiad rheoli, goruchwylio a/neu reoli adnoddau naturiol profedig, yn ddelfrydol o fewn ardal warchodedig, adran gynllunio awdurdod lleol a/neu sefydliad cadwraeth
- Profiad blaenorol o ymchwil a datblygu o fewn y sector cyhoeddus
- Profiad o ddarparu cyngor ac argymhellion ar sail polisi i gydweithwyr
- Profiad blaenorol o drin cyllidebau a rheoli adnoddau eraill
- Gwybodaeth fanwl am hanes natur, egwyddorion ac arferion cadwraeth
- Addysg hyd at lefel gradd neu gyfwerth mewn ecoleg neu bwnc amgylcheddol tebyg
- Trwydded yrru lawn, ddilys

Sylwch, bydd y rôl hon yn gofyn am weithio gyda'r nos a/neu benwythnosau yn achlysurol gydag amser i ffwrdd yn lle hynny.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Chwefror 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Uwch Gynghorydd Ecoleg, Uwch Ecolegydd y Parc Cenedlaethol, Ecolegydd Ardal, Uwch Ecolegydd Tirweddau Gwyllt, neu Uwch Ecolegydd Cynllunio.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo’n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth. Cyfle cyfartal yw’r unig ffordd dderbyniol o gynnal busnes a chredwn po fwyaf cynhwysol yw ein hamgylcheddau, gorau oll fydd ein gwaith.

Felly, os ydych chi eisiau rhannu eich arbenigedd a'ch sgiliau ar gyfer ein Parc Cenedlaethol syfrdanol fel Uwch Ecolegydd, gwnewch gais trwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*