Tiwtoriaid Rhan-Amser

Trosolwg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 21/03/2021 (15 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Ceredigion, Powys a Sir Gâr

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtoriaid Rhan-Amser

Dysgu Cymraeg

Ceredigion, Powys a Sir Gâr

Oriau amrywiol

Cyfnod penodol hyd at 31 Gorffennaf 2022

Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn pro rata

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn darparu rhaglen o gyrsiau dysgu Cymraeg yn y gymuned, yn y gweithle ac o bell ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae hwn yn gyfle i ymuno â thîm o diwtoriaid i wneud cyfraniad ymarferol i hybu’r iaith Gymraeg. Byddwch yn paratoi a dysgu dosbarthiadau ar lefelau sy’n cyfateb â’ch profiad, a bydd gennych rôl allweddol i gefnogi dysgwyr er mwyn eu galluogi i gwblhau eu cyrsiau’n llwyddiannus, a symud ymlaen i’r lefel nesaf. Byddwch yn deall sut i ddysgu ail iaith i oedolion, a byddwch yn gallu asesu dysgwyr a rhoi adborth iddynt. Bydd gofyn ichi allu siarad ac ysgrifennu’n gwbl rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ers mis Mawrth 2020, rydym yn darparu pob cwrs o bell drwy Zoom. Rydym yn bwriadu ail-gychwyn cyrsiau wyneb yn wyneb mewn cymunedau lleol pan fydd amodau iechyd cyhoeddus yn caniatáu, ond byddwn yn parhau i ddysgu rhaglen o gyrsiau ar Zoom, ynghyd â rhai cyrsiau anghydamserol ar lein. Byddem yn agored i dderbyn ceisiadau gan bobl sydd yn byw y tu allan i’r rhanbarth i ddysgu o bell. Byddwch yn dysgu cyrsiau’r de neu’r gogledd, a byddai’n fanteisiol iawn pe gallech ddysgu’r ddau gwrs pe bai galw.

Nodwch: Byddwn yn edrych i gynnig cytundebau o 1 Awst 2021 (am gyrsiau yn dechrau ym mis Medi) er hynny bydd cytundebau’n amodol ar dderbyn grant yn y flwyddyn academaidd 2020/21, gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Elin Williams, Cydlynydd Hyfforddiant, Ansawdd a Chwricwlwm, Dysgu Cymraeg.

Cyf: DC.21.3516

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned, ac yn benodol y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnwys ond nid ydynt yn gyfyngedig i ymgeiswyr Duon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig (BAME), ymgeiswyr sydd ag anableddau ac ymgeiswyr benywaidd.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

Dyddiad Cau: 21/03/2021

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*