Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion

Trosolwg

Mae gwasanaeth Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn chwilio am diwtoriaid rhan-amser i ddysgu oedolion yn y gymuned o fis Medi 2019. Disgwylir i ymgeiswyr fod â chymhwyster perthnasol a phrofiad o ddysgu.

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Cyflog: £39,500 ( pro rata )

Dyddiad Cau: 01/07/2019 (20 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli Crymych , Sir Benfro, Cymru SA41 3QH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Canolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli

Ffôn: 01437 770180

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas y Swydd

Cynllunio, trefnu a chyflawni hyfforddiant o ansawdd yn y gymuned a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y cartref, gweithle ac mewn menter.

PRIF GYFRIFOLDEBAU
• Paratoi cynllun gwaith.
• Darparu cynlluniau gwersi digonol.
• Goruchwylio a monitro trefniadaeth cyffredinol y dosbarth.
• Asesu a gwerthuso cynnydd myfyrwyr parthed nodau ac amcanion y cwrs.
• Bod yn ymwybodol a chynghori myfyrwyr am gyrsiau, darpariaethau eraill a chyfeirio’r myfyrwyr atynt os bydd angen er mwyn gwella eu haddysg.
• Gweithio at y safonau proffesiynol uchaf yn unol â’r cyfarwyddyd yn llawlyfr y tiwtoriaid
• Diogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion bregus.
• Cynnal diogelwch data personol yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998.
• Gofalu yn rhesymol am iechyd a diogelwch eu hunain a diogelwch pobl eraill yn unol â pholisiau a gweithdrefnau’r Cyngor.
• Llenwi cofrestri ar wefan y GDCG yn wythnosol yn ogystâl â chwblhau cofrestr papur.
• Bod yn y gwaith chwarter awr cyn amser dechrau’r dosbarth.
• Gofyn am yr adnoddau angenrheidiol a sicrhau eu bod ar gael.
• Gofalu bod lle y cynhaliwyd y dosbarth ynddo mewn trefn ddiwedd bob sesiwn.
• Darparu gwybodaeth ystadegol ac adroddiadau fel, a phryd y bo angen.
• Cydlynu datblygiad deunydd y cwrs.
• Mynychu sesiynau hyfforddi a drefnir gan CSP a’r GDCG.
• Cwblhau’r holl weithdrefnau achredu yn unol â chanllawiau CBAC.
• Bod yn ymwybodol o’r cymwysterau sydd ar gael o fewn Cymraeg i Oedolion.
• Sicrhau bod myfyrwyr yn gwybod am y dewisiadau asesu ar gyfer achredu eu dysgu
• Annog myfyrwyr i astudio cymwysterau lle bo hynny’n bosibl.
• Defnyddio TG yn y dosbarth er mwyn defnyddio adnoddau dysgu ar-lein.

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*