Terminolegydd dan Hyfforddiant

Trosolwg

Dyma gyfle i ymuno â thîm golygyddol Y Termiadur Addysg fel Terminolegydd o dan Hyfforddiant. Lleolir y tîm golygyddol yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

Cyflogwr: Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor

Cyflog: £26,715 – £32,816 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 08/06/2020 (36 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

CANOLFAN BEDWYR

Terminolegydd dan Hyfforddiant

CYF: BU02159

Cyflog: £26,715 – £32,816 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyma gyfle i ymuno â thîm golygyddol Y Termiadur Addysg fel Terminolegydd o dan Hyfforddiant. Lleolir y tîm golygyddol yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor. Y Termiadur Addysg yw’r geiriadur termau safonol y mae ysgolion, colegau a darparwyr deunyddiau addysgol Cymru yn ei ddilyn. Mae’n cynnwys termau o feysydd fel Hanes ac Addysg Grefyddol i bynciau fel Mathemateg a Ffiseg.

Prif ddyletswyddau’r Terminolegydd o dan Hyfforddiant fydd adnabod a chasglu termau nad ydynt yn y geiriadur ar hyn o bryd, yn ogystal ag unrhyw gynigion eraill posib ar gyfer yr un cysyniad. Bydd gofyn hefyd i’r ymgeisydd llwyddiannus ymchwilio, dan oruchwyliaeth, i’r cysyniadau sydd dan sylw a chrynhoi gwybodaeth amdanynt ar ffurf ysgrifenedig o fewn ein systemau ar-lein. Bydd hynny’n hwyluso’r tîm i ddethol y term safonol sydd i’w gynnwys o fewn y geiriadur, mewn cydweithrediad ag arbenigwyr allanol ac yn unol â safonau rhyngwladol megis ISO 704. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant yn y gwaith o eiriadura rhagnodol, ymchwil corpws a safoni termau wrth fynd ymlaen ac yn cael cyfle i gymryd rhan yn nhrafodaethau ieithyddol y tîm golygyddol.

Disgwylir i’r Terminolegydd o dan Hyfforddiant feddu ar radd, cefndir academaidd cadarn a sgiliau ieithyddol cryf yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan gynnwys y gallu i adnabod terfyniadau a rhagddodiaid Cymraeg a’u hystyr. Disgwylir i’r sawl a benodir weithio’n agos gyda therminolegwyr eraill y tîm, gan gynnwys terminolegydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn ogystal â’r datblygwyr meddalwedd sy’n cynnal ac yn datblygu ein systemau terminolegol.

Ystyrir cefndir ym maes addysg (ac yn arbennig o fewn y gwyddorau) yn fanteisiol. Bydd diddordeb mewn rhaglennu meddalwedd neu’r awydd i ddysgu am hyn yn creu argraff dda. Dylai unrhyw ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â gwefan Y Termiadur Addysg, sef www.termiaduraddysg.cymru yn ogystal â chynhyrchion arall yr Uned Technolegau Iaith fel Cysgliad, Cysill, yr Ap Geiriaduron, y Porth Termau a gwefan Geiriadur yr Academi.

Swydd lawn amser (neu ran amser ar sail 0.8) am gyfnod penodol yw hon, i redeg hyd at 31 Mawrth 2021. Mae’r gallu i gyfathrebu’n Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gallwch wneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â: Delyth Prys, Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, Gwynedd, LL57 2EN; ffôn: (01248) 382800; e-bost: d.prys@bangor.ac.uk

Am ragor o fanylion, ewch i https://jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy

Dim ond trwy’r wefan y bydd ceisiadau yn cael eu derbyn ond os cewch anhawster yn ei defnyddio oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy e-bost: pos003@bangor.ac.uk

Dyddiad cau:8 Mehefin 2020

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*