Swyddog Rheoli Cynnwys

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a profiadol i ymuno a thîm yr Uned Rheoli Cynnwys wrth i'r adran symud i cydleoli a’r BBC yn Sgwâr Canolog Caerdydd yn 2021.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 13/01/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Canolfan S4C Sgwâr Canolog Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1FS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Rheoli Cynnwys

Mae S4C yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a profiadol i ymuno a thîm yr Uned Rheoli Cynnwys wrth i'r adran symud i cydleoli a’r BBC yn Sgwâr Canolog Caerdydd yn 2021.

Mae’r rôl yn gofyn am sgiliau trefnu a cyfathrebu cryf wrth delio gyda adrannau o fewn S4C a'r BBC ynghyd a'r sector cynhyrchu.

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus chwarae rhan allweddol o fewn tîm fach sydd yn glwm ag cydlyni elfennau cynnwys ar gyfer adnoddau darlledu’r sianel.

Manylion Eraill

Lleoliad: Canolfan S4C Sgwâr Canolog, Caerdydd.

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes.

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Cytundeb: 9 mis Cytundeb Cyfnod Mamolaeth (gyda’r posibilrwydd o ymestyniad i 12 mis)

Oriau gwaith: 35.75

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: 26 diwrnod a gwyliau banc

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 5.00 ar ddydd Mercher 13 Ionawr 2021 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ.

Ni dderbynnir CV.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, ailbennu rhyw, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd o iaith (heblaw lle mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer swydd) neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif. Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)