Swyddog Rhaglen a Phartneriaeth - Cylch Oes Myfyrwyr ac Ehangu Mynediad

Trosolwg

Rydym yn recriwtio Swyddog Rhaglen a Phartneriaeth ar hyn o bryd (Cylch Oes Myfyrwyr ac Ehangu Mynediad). Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol yn y prosiect hwn...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Cyflog: £27,924 - £33,309

Dyddiad Cau: 26/11/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Caerdydd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Rhaglen a Phartneriaeth - Cylch Oes Myfyrwyr ac Ehangu Mynediad

Uned: Cyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith, TAR - Cymru

Cyflog: £27,924 - £33,309

Lleoliad: Caerdydd

Dyfynnwch y rhif cyfeirnod: 18422

Telerau: Contract cyfnod penodol i 31/8/23, Swydd llawn amser (37 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 26/11/21 - hanner dydd

1.0 Cyfnod penodol cyfwerth ag amser llawn hyd at 31 Awst 2023. Bydd secondiad i'r rôl hefyd yn cael ei ystyried.

Mae'r Brifysgol Agored wedi datblygu rhaglen hyfforddi athrawon bwrpasol ar gyfer Cymru, sydd ar gael yn ddwyieithog, ac wedi'i dylunio i roi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar athrawon i ddarparu'r cwricwlwm addysg newydd yng Nghymru. Mae'r rhaglen TAR, a lansiwyd ym mis Medi 2020, yn cynnig llwybrau rhan amser a llwybrau seiliedig ar gyflogaeth i faes addysgu.

Y rôl

Rydym yn recriwtio Swyddog Rhaglen a Phartneriaeth ar hyn o bryd (Cylch Oes Myfyrwyr ac Ehangu Mynediad). Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol yn y prosiect hwn, gan ddarparu cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol proffesiynol mewn amgylchedd sy'n symud yn gyflym. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda phob elfen o'r gwaith o gyflawni ein Partneriaeth, gan gynnwys tua 200 o ysgolion partner ac amcangyfrif o 300 o fyfyrwyr erbyn mis Medi 2020.

Sgiliau a phrofiad
Bydd y rôl yn golygu chwarae rhan allweddol mewn tîm gweinyddu bach:

• Byddwch yn datblygu ein partneriaethau ag ysgolion ledled Cymru, gan gynnwys dulliau arloesol o fynd i'r afael ag anghenion Y Brifysgol Agored a'r gweithlu addysgu yng Nghymru.
• Sicrhau bod ein prosesau a'n gweithdrefnau recriwtio o’r ansawdd uchaf.
• Ymgorffori darpariaeth o ansawdd uchel mewn perthynas â phrofiad myfyrwyr mewn poblogaeth amrywiol o fyfyrwyr.
• Darparu swyddogaethau cefnogi rhaglen lefel uchel er mwyn cefnogi fframwaith llywodraethu dwys.
• Gradd dosbarth cyntaf, neu gymhwyster addysg uwch cyfatebol neu brofiad cyfatebol
• Sgiliau TG rhagorol, yn arbennig mewn meddalwedd sy'n hwyluso'r gwaith o ddatblygu deunyddiau marchnata.
• Profiad helaeth o weithio mewn amgylchedd sy'n wynebu'r cyhoedd, sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid neu sy'n seiliedig ar werthiannau.
• Medrus mewn darparu gweithgarwch marchnata, gan gynnwys gweithgarwch wyneb yn wyneb ac ar-lein.
• Gwybodaeth lefel uchel am y rhwystrau i ymuno â'r proffesiwn addysgu ar gyfer grwpiau lleiafrifol, a'r ffyrdd y gellir goresgyn y rhwystrau hyn.
• Sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan gynnwys y gallu i ddehongli polisïau a dosbarthu gwybodaeth yn effeithiol.
• Dymunol – Yn rhugl yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*