Swyddog Prosiect: Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Trosolwg

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: £26,243 - £29,515

Dyddiad Cau: 23/05/2019 (89 diwrnod)

Amser Cau: 13:00:00

Lleoliad

Caerfyrddin, Caerdydd neu Fangor Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catherine Rees

Ffôn: 1267610402

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc. Byddwch yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith Cynllunio Academaidd y Coleg a chynlluniau ehangach dan arweiniad Llywodraeth Cymru i geisio cynyddu’r niferoedd sy’n astudio’r Gymraeg hyd at Safon Uwch ac fel pwnc gradd yn y prifysgolion.

Gyda’r gyfundrefn newydd o safonau iaith bellach wedi dod i rym, a lansiad gweledigaeth y Llywodraeth Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr, mae pwysigrwydd y Gymraeg fel disgyblaeth yn fwy amlwg nag erioed. Mae gan y Gymraeg fel pwnc gyfraniad canolog i’w wneud i wireddu’r dyhead o greu gwlad ddwyieithog. Mae’r Gymraeg yn bwnc eang a byrlymus sy’n cwmpasu’r iaith a’i llenyddiaeth, ei hanes gyfoethog a sicrhau ei ffyniant i’r dyfodol. Mae cyfleu’r cyffro a’r cyfleoedd ddaw yn sgil astudio’r Gymraeg i ddisgyblion a darpar fyfyrwyr yn rhan greiddiol o’r rôl.

Bydd y Swyddog Prosiect yn annog ac hwyluso cydweithio gyda nifer o bartneriaid eraill i weithredu amcanion cynllun ‘Y Gymraeg mewn Addysg: Hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc’. Bydd y Coleg yn gallu darparu crynodeb o’r cynllun hwn - cysylltwch â Rhian Jones rh.jones@colegcymraeg.ac.uk. Er mwyn gallu cyflenwi athrawon y Gymraeg y dyfodol a gweithluoedd eraill, mae angen sicrhau bod nifer y disgyblion sy’n astudio’r Gymraeg fel pwnc Safon Uwch yn cynyddu. Diben y cynllun hwn yw amlinellu’r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd mewn partneriaeth â nifer o rhan-ddeiliaid i fynd i’r afael â’r her o gynyddu nifer y dysgwyr sy’n astudio’r Gymraeg fel Safon Uwch er mwyn gallu bwydo adrannau Cymraeg y prifysgolion, a gweithlu’r dyfodol.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn annog ac yn hwyluso cydweithio gydag ac ar draws adrannau Cymraeg y prifysgolion. Bydd Cynllun Pwnc y Gymraeg, sy’n canolbwyntio ar ddilyniant, cwricwlwm, profiad myfyrwyr, cyflogadwyedd ac adnoddau yn sail i’r cydweithio hynny. Rydym wrthi yn drafftio Cynllun Pwnc y Gymraeg a chaiff ei gyhoeddi dros y misoedd nesaf.

Ewch i http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ycoleg/cynllunioacademaidd/cynlluniaupwnc/ i weld enghreifftiau o Gynlluniau Pwnc sydd eisoes wedi eu cyhoeddi.

Rhan bwysig o’r gwaith fydd cyfrannu at weithgareddau cyswllt ysgolion, gan gynnwys dylanwadu ar ddarpar fyfyrwyr wrth iddynt benderfynu a ydynt am barhau i astudio’r Gymraeg.

Bydd disgwyl ichi hefyd drefnu a chydlynu gweithdai, cynadleddau, ysgolion undydd a phreswyl a sesiynau fideo-gynadledda. At hynny, bydd gofyn ichi gyfrannu at ddatblygu deunydd hyrwyddo yn cynnwys straeon ac eitemau o’r holl adrannau/ysgolion a chefnogi prosiectau yn y maes.

Bydd y Swyddog Prosiect yn gwerthuso’r holl weithgareddau ac yn cynnig argymhellion a syniadau newydd, fel rhan o broses gwelliant parhaus.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gefndir addysgol perthnasol yn y Dyniaethau.

Swydd sy’n galw am wasanaeth ar lefel genedlaethol yw hon, ac o ganlyniad mae peth hyblygrwydd ynghylch ei hunion leoliad a’r trefniadau cyflogaeth. Bydd y mater hwnnw’n dibynnu yn y pen draw ar drafodaeth gyda’r ymgeisydd llwyddiannus.

Dylech gyfeirio at y Fanyleb Swydd atodol neu fynd i wefan y Coleg www.colegcymraeg.ac.uk/swyddi am fanylion llawn y swydd, a sut i ymgeisio.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Pdf  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)