Swyddog Prosiect Allgymorth

Trosolwg

Mae Plantlife yn chwilio am ddau Swyddog Prosiect Allgymorth profiadol i arwain ar y gwaith o ymgysylltu â chymunedau wrth gyflwyno’r prosiect pwysig hwn, mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydl

Cyflogwr: Plantlife

Cyflog: £24,360 pro rata

Dyddiad Cau: 28/06/2019 (23 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Forest Farm Conservation Centre Forest Farm, Forest Farm Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, Cymru CF14 7JH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Colin Cheesman

Ffôn: 02920 376193

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Hysbyseb:

A hoffech chi fod yn rhan o’r prosiect cyntaf erioed i warchod ac adfer gweirgloddiau dros Gymru gyfan, gan wneud gwahaniaeth go iawn i leoedd ac i bobl? Mae Gweirgloddiau Gwych : Magnificent Meadows yn brosiect a gyflwynir gan Plantlife mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro a’r Ganolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy. Bydd y prosiect tair blynedd hwn yn cael effaith arwyddocaol drwy adfer a chreu mwy o laswelltiroedd â chyfoeth o rywogaethau, drwy fod pobl yn dysgu ac yn defnyddio sgiliau newydd, a thrwy helpu cymunedau i ymgysylltu â'u gweirgloddiau lleol er mwyn gwella dealltwriaeth a lles corfforol a meddyliol.

Am y rôl:

Mae Plantlife yn chwilio am ddau Swyddog Prosiect Allgymorth profiadol i arwain ar y gwaith o ymgysylltu â chymunedau wrth gyflwyno’r prosiect pwysig hwn, mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau, gan gynnwys y partneriaid allweddol.

Byddwch yn rhan bwysig o’r tîm, yn defnyddio’ch profiad o ymgysylltu â chynulleidfaoedd i gyflawni’r canlyniadau a’r cynhyrchion y cytunir arnynt, sy’n cynnwys set gynhwysfawr o gamau adfer gweirgloddiau, sefydlu rhwydwaith o gefnogaeth ar gyfer hadu naturiol er mwyn sefydlu glaswelltiroedd newydd â chyfoeth o rywogaethau, casgliad cynhwysfawr o weirgloddiau cymunedol, hyfforddiant mewn adnabod rhywogaethau a defnyddio'r gallu hwnnw, hyfforddiant rheoli glaswelltiroedd, cynnull a symbylu carfan o wirfoddolwyr i ymgymryd â gwyddoniaeth y dinesydd, hyfforddiant ar gyfer tirfeddianwyr, parcmyn a grwpiau cymunedol, datblygu adnoddau a chronfeydd data a rhedeg tri phrosiect peilot i gynnwys cymunedau lleol yn eu gweirgloddiau lleol i fesur gwelliannau i iechyd a lles. Fel un o ddau berson a fydd yn arwain ar y gwaith allgymorth yn y tîm, byddwch yn gweithio ar draws tair agwedd y prosiect, ond yn arbennig ar y themâu Academi’r Weirglodd ac Ein Gweirglodd Ni, gan ymgysylltu â thros 20,000 o bobl mewn amrywiaeth o ffyrdd a digwyddiadau i greu gwell dealltwriaeth o’n gweirgloddiau a’r rôl maent yn ei chwarae yn ein bywydau, ac i sicrhau bod y prosiect yn cyflawni effaith hirdymor i bobl.

Mae’r swyddi hyn wedi’u lleoli yn swyddfa Plantlife Cymru yn Radyr ar gyrion Caerdydd, neu yn y cartref neu mewn lleoliad y cytunir arno. Yn ddelfrydol, hoffem leoli staff yn ddaearyddol er mwyn lleihau ar deithio ac er mwyn gweithio’n effeithiol gyda chynulleidfaoedd lleol. Byddwch yn adrodd i Reolwr y Prosiect ac yn cael cefnogaeth gan staff arall o Plantlife. Bydd angen i chi fod â hanes clir o gyflawni wrth ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn uniongyrchol o fewn lleoliadau rheoli tir, sgiliau pobl rhagorol i gyfathrebu ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd, achosi newid i les pobl drwy gysylltiad â natur, datblygu deunyddiau ac adnoddau ar gyfer gwaith allgymorth a dysgu, a phrofiad o weithio mewn ffordd gynhyrchiol o fewn tîm bychan.

Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar 12 Gorffennaf 2019.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Recruitment Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Pecyn Recriwtio - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)