Swyddog Perthynas a Chleientiaid

Trosolwg

Cynorthwyo’r gwaith o ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru yng Ngogledd Cymru. Prosesu ymholiadau a darparu gwybodaeth, ynghyd a cyfeirio cleientiaid

Cyflogwr: Antur Teifi

Cyflog: £21,000

Dyddiad Cau: 24/06/2019 (27 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Antur Teifi Parc Busnes Llanelwy Llanelwy, Sir Ddinbych, Cymru LL17 0LJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Marion Morris

Ffôn: 01239 710238

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad gan gleientiaid, gan gynnal dadansoddiad cychwynnol er mwyn penderfynu’n gywir a yw’r cleient yn gymwys i gael cymorth ac a oes ganddo’r potensial i dyfu, a phenderfynu ynghylch unrhyw anghenion ychwanegol sydd gan y cleient, gan atgyfeirio a phrosesu pob ymholiad yn briodol Lle bo’n gymwys, darparu gwybodaeth i gleientiaid, eu cyfeirio at wasanaethau a/neu’u hatgyfeirio at sefydliadau partner a sefydliadau cyfryngol arbenigol fel y bo’n briodol, gan gofnodi hynny’n unol â gweithdrefnau ac o fewn terfynau amser a bennir.

Gweithio gyda’r Ymgynghorwyr i gynnal perthynas â chleientiaid drwy fonitro a chynorthwyo cleientiaid ar hyd eu taith, ar adegau a bennir. Adolygu cynnydd cleientiaid a phenderfynu a oes angen unrhyw gymorth pellach arnynt, croesgyfeirio er mwyn cynnal eu hymwneud â’r gwasanaeth neu’u cyfeirio at bartneriaid allanol fel y bo’n briodol, ac adolygu bodlonrwydd cleientiaid.

Mynychu digwyddiadau marchnata, e.e. ffeiriau busnes, digwyddiadau partneriaid a gweithgareddau cysylltiedig, er mwyn hyrwyddo’r gwasanaeth a chyfrannu at dargedau ar gyfer ymwneud â chleientiaid.

Fe fyddai'n ddymunol cael cymhwyster sy’n gysylltiedig â busnes, e.e. Cymhwyster Cymorth Busnes Lefel 2 y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Cymhwyster Gweinyddu Busnes Lefel 3 y Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol, neu gymhwyster uwch ynghyd a sgiliau TG ardderchog.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)