Swyddog Hyb

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn ymrwymedig gyda sgiliau gofal cwsmeriaid gwych ymuno â’n tîm Ymholiadau Tai a Budd-daliadau yn Hybiau Butetown, STAR, Grangetown a Phen-y-lan.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 13/02/2019 (192 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Neuadd y Sir Glanfa'r Iwerydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Hyb (Cymraeg Hanfodol)

CS50196453

Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Housing & Communities

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn ymrwymedig gyda sgiliau gofal cwsmeriaid gwych ymuno â’n tîm Ymholiadau Tai a Budd-daliadau yn Hybiau Butetown, STAR, Grangetown a Phen-y-lan.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu i ddarparu gwasanaeth ymholiadau Tai a Budd-daliadau proffesiynol.

Bydd gennych brofiad o weithio gyda chwsmeriaid, wyneb yn wyneb yn ddelfrydol, a byddwch yn ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i gwsmeriaid. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a TG da a byddwch yn gallu datrys anghydfod mewn modd cadarnhaol ac adeiladol.

Byddwch yn gweithio’n dda mewn tîm ac yn hyblyg, yn enwedig mewn perthynas â lleoliad eich gwaith, a all amrywio. Byddai gwybodaeth am weithdrefnau sy’n gysylltiedig â thai a gwybodaeth am weithio ym maes tai neu fudd-daliadau o fantais sylweddol.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg hyd at Lefel 3 – Canolradd.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae'n bwysig inni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu yn adlewyrchu'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yn well. Felly, er nad yw'n ofyniad ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, sef y rhai:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys yn benodol unigolion o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd
sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn Gymraeg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*