Swyddog Cymraeg i Blant Mynwy

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu cyfathrebu effeithiol

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/06/2021 (40 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Mynwy Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dinah Ellis

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyletswyddau’r Swydd:

• Bydd yn atebol i Reolwr Cenedlaethol Cymraeg i Blant trwy Brif Swyddog am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:
• Meithrin perthynas gyda phartneriaid a amlinellir yn Strategaeth Partneriaethau Cymraeg i Blant gyda phwyslais ar y sector iechyd (mewn cydweithrediad â’r Prif Swyddog perthnasol).
• Cydlynu a chynnal grwpiau Cymraeg i Blant wyneb yn wyneb ac yn rhithiol a gweithgareddau cyn ac ôl-eni, fel rhan o Strategaeth Weithgareddau Cenedlaethol Cymraeg i Blant.
• Canolbwyntio ar ymgorffori’n llwyr yn y gymuned leol a dod i adnabod y gwahanol gymdeithasau sy’n bodoli sy’n cynnwys darpar rieni neu rieni newydd a’u teuluoedd.
• Gweithio o fewn y gymuned i rannu gwybodaeth gyda theuluoedd gan wneud hynny’n gydlynus gydag amryw o bartneriaid.
• Cydweithio’n agos gyda thimoedd taleithiol Mudiad Meithrin er mwyn rhannu gwybodaeth leol a sicrhau bod y gwaith yn cydblethu ac yn arwain at gynllunio strategol ystyrlon i’r plentyn ddilyn y llwybr o enedigaeth i gylch Ti a Fi, i Gylch Meithrin ac yna i addysg Gymraeg.
• Adnabod cyfleoedd a lleoliadau addas i gynnal gweithgareddau apelgar i deuluoedd, yn cynnwys ardaloedd Dechrau’n Deg a fyddai’n arwain at agor Cylchoedd Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin newydd gan staff Mudiad Meithrin.
• Meithrin perthynas gydag arweinyddion Cylchoedd Ti a Fi, Cylchoedd Meithrin ac ysgolion Cymraeg /dwy ffrwd leol.
• Codi ymwybyddiaeth o fuddion addysg Gymraeg lleol drwy gynorthwyo i gynnal digwyddiadau ac achlysuron cyhoeddusrwydd
• Darparu gwybodaeth a pharatoi adroddiadau (ar lafar ac yn ysgrifenedig) at bwrpas cynllunio strategol ar lefel lleol a chenedlaethol.
• Mynychu cyfarfodydd tîm yn dymhorol a chyfarfodydd eraill yn ôl y gofyn.
• Manteisio ar gyfleoedd i fynychu hyfforddiant proffesiynol parhaus a rhannu arfer dda pan fo’n berthnasol.
• Cadw cofnod manwl o’r gwaith a chyflwyno adroddiad misol.
• Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth Cymraeg i Blant yn ôl cyfarwyddyd y Rheolwr Cenedlaethol neu Brif Weithredwr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Swyddog Cymraeg i Blant Mynwy   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Buddion Staff  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Teithio Cynaliadwy  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)