Swyddog Cymraeg i Blant Caerdydd

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526

Dyddiad Cau: 12/11/2021 (25 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Caerdydd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dinah Ellis

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Bydd yn atebol i Reolwr Cenedlaethol Cymraeg i Blant trwy Brif Swyddog am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

• Meithrin perthynas gyda phartneriaid a amlinellir yn Strategaeth Partneriaethau Cymraeg i Blant gyda phwyslais ar y sector iechyd (mewn cydweithrediad â’r Prif Swyddog perthnasol).

• Cydlynu a chynnal grwpiau Cymraeg i Blant wyneb yn wyneb ac yn rhithiol a gweithgareddau cyn ac ôl-eni, fel rhan o Strategaeth Weithgareddau Cenedlaethol Cymraeg i Blant. .

• Canolbwyntio ar ymgorffori’n llwyr yn y gymuned leol a dod i adnabod y gwahanol gymdeithasau sy’n bodoli sy’n cynnwys darpar rieni neu rieni newydd a’u teuluoedd.

• Gweithio o fewn y gymuned i rannu gwybodaeth gyda theuluoedd gan wneud hynny’n gydlynus gydag amryw o bartneriaid.

• Cydweithio’n agos gyda thimoedd taleithiol Mudiad Meithrin er mwyn rhannu gwybodaeth leol a sicrhau bod y gwaith yn cydblethu ac yn arwain at gynllunio strategol ystyrlon i’r plentyn ddilyn y llwybr o enedigaeth i gylch Ti a Fi, i Gylch Meithrin ac yna i addysg Gymraeg.

• Adnabod cyfleoedd a lleoliadau addas i gynnal gweithgareddau apelgar i deuluoedd, yn cynnwys ardaloedd Dechrau’n Deg a fyddai’n arwain at agor Cylchoedd Ti a Fi a Chylchoedd Meithrin newydd gan staff Mudiad Meithrin.

• Meithrin perthynas gydag arweinyddion Cylchoedd Ti a Fi, Cylchoedd Meithrin ac ysgolion Cymraeg /dwy ffrwd leol.

• Codi ymwybyddiaeth o fuddion addysg Gymraeg lleol drwy gynorthwyo i gynnal digwyddiadau ac achlysuron cyhoeddusrwydd


• Darparu gwybodaeth a pharatoi adroddiadau (ar lafar ac yn ysgrifenedig) at bwrpas cynllunio strategol ar lefel lleol a chenedlaethol.

• Mynychu cyfarfodydd tîm yn dymhorol a chyfarfodydd eraill yn ôl y gofyn.

• Manteisio ar gyfleoedd i fynychu hyfforddiant proffesiynol parhaus a rhannu arfer dda pan fo’n berthnasol.

• Cadw cofnod manwl o’r gwaith a chyflwyno adroddiad misol.

• Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth Cymraeg i Blant yn ôl cyfarwyddyd y Rheolwr Cenedlaethol neu Brif Weithredwr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ds Cymraeg i Blant Caerdydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Dwyieithog  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Buddion Staff  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)