Swyddog Cyllid

Trosolwg

Delio â holl faterion yn ymwneud ag incwm boed yn incwm yswiriant, anfonebau gwerthiant neu incwm arall nad yw yn rhent. Sicrhau gwasanaeth cyllidol effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/04/2019 (83 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Penygroes Penygroes, Gwynedd, Cymru LL54 6LY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Kevin Hughes neu Susan Jones

Ffôn: 03001112122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

DIBEN Y SWYDD:

• Delio â holl faterion yn ymwneud ag incwm boed yn incwm yswiriant, anfonebau gwerthiant neu incwm arall nad yw yn rhent.
• Sicrhau gwasanaeth cyllidol effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori.
• Cefnogi’r Rheolwr a chyd-weithio gydag aelodau eraill i gyflawni nodau ac amcanion y Tîm.

CYFRIFOLDEBAU :

1. Bod yn gyfrifol am wneud ceisiadau yswiriant sy’n cynnwys sicrhau bod holl gostau gwaith yn cael eu cynnwys drwy gydweithio gyda Swyddogion a chontractwyr perthnasol a’r cwmnïau yswiriant ynglŷn â’r cais. Sicrhau bod y Gymdeithas yn derbyn yr incwm yswiriant sydd yn ddyledus.
2. Cymryd cyfrifoldeb am wahanol ddyletswyddau oddi fewn i’n system cyflogres e.e. gwirio costau teithio staff a allai gynnwys gwirio dogfennau, cyfrifo symiau i'w talu a mewnbynnu i'r system gyflogres.
3. Sicrhau bod holl incwm sy’n ddyledus i’r Gymdeithas drwy incwm ‘Feed-in-tariffs’ yn cael ei dderbyn yn gywir ac yn amserol gan sicrhau darlleniad cywir bob chwarter. Cyfrifoldeb am gofrestru unrhyw gynlluniau newydd sydd gyda phaneli solar gyda’n cwmni monitro ynni cyfredol.
4. Pwynt cyswllt ar gyfer system mân ddyledwyr y Gymdeithas gan gynnwys cynhyrchu anfonebau, nodiadau credyd a nodiadau atgoffa lle bo angen. Paratoi adroddiadau misol ar holl ddyledion y Gymdeithas i’w trafod gyda’r Uwch Swyddog Cyllid. Sicrhau ein bod yn dilyn polisïau’r Gymdeithas drwy ddileu unrhyw ddyled.
5. Sicrhau bod manylion incwm a gwariant misol ein is gwmni Canllaw wedi eu bwydo i’r system cyllid. Cyfrifoldeb am baratoi adroddiadau BACS a sicrhau taliad i’n cyflenwyr ddwywaith y mis gan anfon hysbys talu.
6. Dilyn prosesau’r tîm drwy sicrhau bod unrhyw incwm sydd wedi ei dderbyn yn cael ei fancio a’r wybodaeth berthnasol gysylltiol yn cael ei sganio i’r man cywir.
7. Cynorthwyo yn y broses o baratoi cyfrifon chwarterol tal gwasanaeth drwy fewnbynnu manylion gwariant i’r cyfrifon gan nodi unrhyw wahaniaethau.
8. Cadw cofrestr o wariant uniongyrchol Gweithlu’r Gymdeithas yn gyfredol. Sicrhau ein bod yn derbyn manylion gwaith y Gweithlu ar gyfer unrhyw waith sydd ddim yn gysylltiedig ag ein stoc Tai e.e. swyddfeydd, achosion yswiriant neu waith allanol.
9. Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid i baratoi cyfrifon rheoli’r Gymdeithas drwy gysoni nifer o gyfrifon nominal e.e cyfrifon arian man.
10. Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid drwy sicrhau ein bod yn paratoi les swyddfeydd ar gyfer unrhyw ofod sydd yn cael ei osod ar gytundeb masnachol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)