Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm i chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu gweithgareddau ymwybyddiaeth gyhoeddus yn ogystal â gwaith materion cyhoeddus, partneriaeth a chyfryngau cymdeithasol cyn...

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Cyflog: £27,840

Dyddiad Cau: 10/06/2020 (32 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Y Comisiwn Etholiadol Tŷ’r Cwmnïau, Ffordd y Goron Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF14 3UZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Cyfathrebu

Cyflog cychwynnol: £27,840

Llawn amser tan Ebrill 2022

Caerdydd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o dîm bach mewn sefydliad sy'n chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd?

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm i chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu gweithgareddau ymwybyddiaeth gyhoeddus yn ogystal â gwaith materion cyhoeddus, partneriaeth a chyfryngau cymdeithasol cyn etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2021 ac etholiadau Llywodraeth Leol 2022

Y Rôl

Yn ystod yrblynyddoedd nesaf byddwn yn gweld newidiadau mawr i'n democratiaeth yng Nghymru. Yn 2021 byddwn yn gweld newidiadau i'r etholfraint ar gyfer etholiadau Senedd Cymru a fydd yn golygu y bydd pawb dros 16 oed sy'n byw yng Nghymru yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf. Cynigir newidiadau tebyg ar gyfer etholiadau Llywodraeth Leol yn 2022.

Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth helpu'r Comisiwn i hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd o systemau etholiadol yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys datblygu gwybodaeth i bleidleiswyr, yn Saesneg a Chymraeg a gweithio gyda sefydliadau partner fel Comisiwn y Senedd, Llywodraeth Cymru a'r gymuned etholiadol ehangach cyn yr etholiadau hyn.

Byddwch hefyd yn chwarae rhan mewn agweddau eraill ar waith y Comisiwn yng Nghymru, fel rhan o dîm bach yn y Comisiwn Etholiadol ac yn gweithio gyda chydweithwyr ledled y DU yn enwedig yn y Gyfarwyddiaeth Gyfathrebu i ddatblygu pecyn cymorth a deunyddiau marchnata wedi'u teilwra i gefnogi ein gwaith.

Mae cylch gwaith y Comisiwn Etholiadol, Cymru yn cynnwys yr holl feysydd gwaith sy'n ymwneud â'r digwyddiadau etholiadol hynny sy'n digwydd yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys y canfasio blynyddol, ac etholiadau Senedd Cymru, Senedd y DU, Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd a llywodraeth leol. Rydym yn canolbwyntio ar y materion sy'n effeithio ar Gymru ac yn sicrhau bod safbwyntiau rhanddeiliaid yng Nghymru yn cael eu cynrychioli yn ein gwaith. Byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth ein helpu i gyflawni hyn.

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd.

Mae telerau ac amodau'r Comisiwn Etholiadol yn wych, gan gynnwys oriau gweithio hyblyg a'r gallu i ymuno â threfniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil (yn ddibynnol ar reolau'r cynllun)

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am rôl, ewch i'n gwefan http://www.electoralcommission.org.uk/jobs i lawrlwytho'r disgrifiad swydd, cyn gwneud cais ar-lein.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59, Mercher 10 Mehefin 2020. Cynhelir cyfweliadau ar W/C 15 Mehefin 2020

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac yn croesawi ceisiadau gan bob adran o'r gymuned.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad Cymraeg / Saesneg | Job Description English / Welsh  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)