Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog

Trosolwg

A chithau’n atebol i’r Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu, byddwch yn rhan o dîm sy’n darparu cyfathrebiadau diddorol ac effeithiol i gefnogi amcanion y Ganolfan a darparu gwasanaethau cyhoeddus....

Cyflogwr: Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS)

Cyflog: £30 - 35K

Dyddiad Cau: 29/10/2021 (39 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cymru – nid oes gennym swyddfa ffisegol ar hyn o bryd ac rydym i gyd yn gweithio o bell. Pan fydd y cyfyngiadau’n llacio, byddwn yn trafod unrhyw fodelau cyfunol posibl o weithio o gartref ac mewn swyddfa/canolfan gyda’n staff. Mae ein swyddfa’n debygol o fod yng Nghaerdydd/Glynebwy a byddwn yn parhau i gefnogi gweithio o bell pan fydd angen.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Disgrifiad

Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog

Cyflog: £30-35K

Lleoliad: Cymru – nid oes gennym swyddfa ffisegol ar hyn o bryd ac rydym i gyd yn gweithio o bell. Pan fydd y cyfyngiadau’n llacio, byddwn yn trafod unrhyw fodelau cyfunol posibl o weithio o gartref ac mewn swyddfa/canolfan gyda’n staff. Mae ein swyddfa’n debygol o fod yng Nghaerdydd/Glynebwy a byddwn yn parhau i gefnogi gweithio o bell pan fydd angen.

Cyfnod: Cynigir y swydd ar sail barhaol am weddill tymor y Senedd hon gyda’r opsiwn o’i hymestyn yn y dyfodol.

Mae’r rôl hon ar gael fel secondiad am hyd at ddwy flynedd ar gyfer gweithwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru. Dilynwch bolisi eich sefydliad ynglŷn â hysbysu a chael caniatâd gan reolwyr llinell cyn gwneud cais.

Dyddiad cau: 29 Hydref 2021 23:59

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Ceir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg ac ni fyddant yn cael eu barnu’n llai ffafriol na’r rhai hynny a gyflwynir yn Saesneg.

Crynodeb

Ynglŷn â’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS)

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (Cymru) yn un o gyrff hyd braich Llywodraeth Cymru a sefydlwyd i alluogi a chefnogi gweddnewid gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn ddigidol. Ein cenhadaeth yw darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell sy’n gweithio i bawb.

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau sydd ar gael i bawb a sicrhau bod gan y bobl sy’n dylunio a darparu’r gwasanaethau y sgiliau, y gallu a’r cymorth y mae arnynt eu hangen.

Rydym yn creu tîm cyfunol o arbenigwyr digidol sy’n cynnwys staff parhaol, penodiadau cyfnod penodol, secondiadau o’r sector cyhoeddus yng Nghymru a chyflenwyr i gydweithio i gyflawni ein nodau.

Y Rôl

A chithau’n atebol i’r Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu, byddwch yn rhan o dîm sy’n darparu cyfathrebiadau diddorol ac effeithiol i gefnogi amcanion y Ganolfan a darparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru. Byddwch yn weithiwr cyfathrebu proffesiynol sy’n siarad Cymraeg sy’n meddu ar brofiad o’r cyfryngau a’r gallu i lunio naratif diddorol i helpu i adrodd stori’r gwaith rydym ni’n ei wneud.

Yr hyn y byddwch yn ei wneud

Rheoli ymgysylltiad y Ganolfan â’r cyfryngau, gan gynnwys gweithredu cynlluniau cyfryngau rhagweithiol ac ymatebol
Rheoli a chynnal cysylltiadau cyfryngau cadarnhaol â newyddiadurwyr
Datblygu ac arwain ymgyrchoedd cyfathrebu arloesol sy’n codi proffil
Cynhyrchu deunydd ar gyfer sesiynau briffio a holi ac ateb i gefnogi digwyddiadau a chyhoeddiadau
Rhoi cyngor ar gyfathrebu i dîm ehangach CDPS
Cynorthwyo cydweithwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru i weithio’n agored, gan ddarparu tryloywder a rhannu gwybodaeth a phrofiad.
Pwy ydych chi

Rydym eisiau clywed gan bobl sydd â sgiliau yn y meysydd canlynol:

Rheoli’r cyfryngau
Ysgrifennu copi
Cyfathrebu mewn argyfwng
Sgiliau rheoli amser da a’r gallu i weithio’n annibynnol
Deall cyd-destun gwleidyddol a chymdeithasol Cymru
Gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl
Dylech fod

Yn naturiol chwilfrydig ac yn gallu hyrwyddo eich dysgu a’ch datblygiad eich hun
Yn rhywun sy’n gallu troi gwybodaeth gymhleth yn rhywbeth sy’n hawdd ei ddeall
Yn gallu synhwyro stori dda ac ysgrifennu amdani’n fedrus
Yn barchus wrth ymwneud â rhanddeiliaid a gwasanaethau nad ydynt mor gyfarwydd â gweithio ystwyth a dylunio sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr
Yn ymrwymedig i ddatblygu gwasanaethau digidol gwell ledled Cymru
Yn effro i gyfleoedd i wella ein timau, ein hoffer a’n prosesau.
Os yw’ch profiad ychydig yn wahanol i’r hyn a amlygwyd gennym ac rydych yn credu y byddech yn berffaith i’r rôl, byddem yn awyddus iawn i ddysgu mwy amdanoch, felly cyflwynwch gais.

Rydym yn frwd ynglŷn â chreu gweithlu amrywiol ac yn annog ceisiadau gan gymunedau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym yn croesawu cyfle cyfartal ni waeth am anabledd, niwrowahaniaeth, tarddiad ethnig, lliw, cenedligrwydd, rhywedd a chyflwyniad rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, diwylliant a chrefydd.

Buddion

Hwyliau hael – 28 niwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus

Wythnos 37.5 awr ar gyfer holl aelodau amser llawn y tîm

Polisi gweithio hyblyg

Cyfraniad uwch at ein pensiwn gweithle

Sut i Ymgeisio

I ymgeisio, cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol i gefnogi’ch cais.

Ni ddylai’r llythyr eglurhaol fod yn hwy na dwy ochr o A4. Rhowch dystiolaeth yn eich llythyr o’ch addasrwydd i’r rôl, yn seiliedig ar ein hadran “Pwy Ydych Chi”, ac esboniwch pam mae gennych ddiddordeb yn y swydd a ble y gwelsoch yr hysbyseb.

Dylai ceisiadau gael eu cyflwyno i careers@digitalpublicservices.gov.wales

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*