Swyddog Croesi'r Bont a Clebran Rhondda Cynon Taf

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM 14 - £20,636 pro rata

Dyddiad Cau: 09/11/2021 (28 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Rhondda Cynon Taf, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lou Stevens-Jones

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Bydd yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin drwy Reolwr Cenedlaethol Croesi’r Bont am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

Croesi’r Bont:

• Cefnogi a chynorthwyo Cylchoedd Meithrin i sicrhau’r ansawdd ieithyddol orau o fewn y ddarpariaeth gan ddefnyddio cynllun arloesol Mudiad Meithrin, ‘Croesi’r Bont’. Cynnig cefnogaeth i'r Cylchoedd Meithrin trwy gyfuniad o ymweliadau wyneb yn wyneb a chysylltiad dros Microsoft Teams
• Darparu gwasanaeth cefnogi’r iaith Gymraeg trwy gynllun trochi Croesi’r Bont yn y gweithle i staff sydd angen datblygu eu sgiliau Cymraeg ymhellach.
• Darparu hyfforddiant un i un o fewn sesiynau’r Cylch Meithrin gan gefnogi, a mentora dysgwyr i gwblhau’r gwaith yn unol â gofynion ieithyddol y cylch / Croesi’r Bont.
• Trefnu ymweliadau fel hyfforddwr i'r Cylchoedd gan arwain trafodaethau a chyfathrebu’n broffesiynol gydag arweinyddion y Cylchoedd, athrawon / penaethiaid ysgol, rheolwyr a’r oedolion eraill o fewn y lleoliad
• Datblygu a chytuno ar gynlluniau realistig ar gyfer dysgu ac asesu gyda’r staff, gan gymryd i ystyriaeth anghenion yr unigolyn, ac anghenion darparwr y lleoliad gwaith.
• Cytuno ar y cyd â staff y Cylch ar ddulliau priodol i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ac ar ddulliau ymwroli iaith gan osod targedau ac asesu a sicrhau fod y dysgwr yn derbyn adborth teg ac adeiladol ar bob penderfyniad asesu.
• Mewn ymgynghoriad â’r Prif Swyddog cynorthwyo a chydweithio â’r awdurdod lleol i sicrhau bod y cylchoedd yn ateb gofynion Estyn o ran datblygu’r Iaith Gymraeg
• Mewn ymgynghoriad â’r Prif Swyddog, trefnu a chynnal hyfforddiant / gweithdai iaith perthnasol yn dymhorol o fewn y dalaith i atgyfnerthu iaith y Cylchoedd Meithrin.
• Hyrwyddo’r defnydd o Dewin a Doti ac adnoddau pellach y Mudiad o fewn ein Cylchoedd Meithrin
• Datblygu deunyddiau ieithyddol pellach dan arweiniad y Prif swyddog.
• Cyd weithio’n agos gyda Swyddog Cefnogi’r sir gan rannu gwybodaeth er mwyn sicrhau cysondeb.
• Mynychu cyfarfodydd Safoni a chyfarfod Tîm unwaith bob tymor.
• Mynychu cyfarfodydd talaith yn rheolaidd
• Ymgymryd ag unrhyw waith arall perthnasol fydd yn hybu sgiliau iaith yr oedolion a’r plant


Clebran:

• Cefnogi a chynorthwyo lleoliadau cyfrwng Saesneg i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn y ddarpariaeth gan ddefnyddio cynllun arloesol Mudiad Meithrin, ‘Clebran’.
• Darparu gwasanaeth cefnogi’r iaith Gymraeg yn y gweithle trwy gynllun ‘Clebran’ i staff sydd angen datblygu eu sgiliau Cymraeg ymhellach.
• Darparu hyfforddiant rhithiol trwy gyflwyno gweithdai rhithiol pob hanner tymor dros Microsoft Teams
• Darparu cefnogaeth 1:1 dros Microsoft Teams gyda staff rhwng y gweithdai
• Ymweld â’r lleoliadau yn achlysurol, yn ôl y galw.
• Cytuno ar y cyd â staff y lleoliad ar ddulliau priodol i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg
• Cynorthwyo a chydweithio â’r awdurdod lleol i gynorthwyo’r lleoliadau i ateb gofynion Estyn o ran datblygu’r iaith Gymraeg
• Cynnal sgyrsiau gyda staff y lleoliadau ynglŷn â manteision dwyieithrwydd
• Datblygu gweithdai ychwanegol dan arweiniad prif swyddog a rheolwr y cynllun
• Mynychu cyfarfodydd cynllunio a datblygu yn rheolaidd.
• Cydweithio’n agos gyda’r timoedd Addysg Blynyddoedd Cynnar yn Rhondda Cynon Taf, er mwyn sicrhau darpariaeth gyson
• Ymgymryd ag unrhyw waith arall perthnasol fydd yn hybu sgiliau iaith yr oedolion a’r plant
• Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Disgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Dwyieithog  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Buddion Staff  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)