Swyddog Cefnogi Merthyr Tydfil a Rhondda Cynon

Trosolwg

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o wybodaeth am y swydd. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM15 – MM20 £20,215 - £23,573 (pro rata)

Dyddiad Cau: 29/03/2020 (4 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio o adref a bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa Mudiad Meithrin yn y dalaith.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ann Angell

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y swydd a’r person: Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin o fewn talgylch ddaearyddol benodol. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel. Bydd disgwyl i’r person fod yn swyddog cyswllt i glwstwr o ddarpariaethau mewn ardal ddaearyddol benodol. Yn ychwanegol i hynny, ac fel rhan o dîm, bydd disgwyl i’r person gefnogi gwaith yr holl ddarpariaethau yn y dalaith i gynnal a chodi ansawdd a safon.

Lleoliad: Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio o adref a bydd cyfleusterau
swyddfa ar gael yn swyddfa Mudiad Meithrin yn y dalaith.

Car: Bydd angen i’r person llwyddiannus fod â mynediad i gar y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith. Bydd angen bod yn barod i weithio oriau anghymdeithasol yn achlysurol.

Oriau: Mae Mudiad Meithrin yn cynnig patrwm gweithio’n hyblyg ar gyfer y swydd ond bydd disgwyl i’r Swyddog fod ar gael yn rheolaidd i ymateb i anghenion y cylchoedd.

Gwneud Cais: Bydd disgwyl i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CV yn lle ffurflen gais. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd nodi sut y mae yn ateb y gofynion hanfodol, a dymunol os yn berthnasol, fel y nodir yn y fanyleb person.

Mwy am Mudiad Meithrin: I ddarganfod mwy o fanylion am Mudiad Meithrin, ewch i’n gwefan www.meithrin.cymru dilynwch ni ar ‘Twitter’ (@MudiadMeithrin) neu ewch i’n tudalen ‘facebook’.

Dyletswyddau’r Swydd:

Bydd yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin trwy’r Rheolwr Talaith am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

Cefnogaeth Gyffredinol
• Gweithredu yn unol â nod ac amcanion Mudiad Meithrin, yn benodol polisi iaith Mudiad Meithrin
• Cefnogi, cynghori a bugeilio darpariaethau gofal plant e.e. Cylchoedd Meithrin, cylchoedd Ti a Fi, a Meithrinfeydd Dydd trwy ymweliadau a chyswllt cyson.
• Cynnig cefnogaeth busnes i Bwyllgorau Rheoli gwirfoddol (sef yr endidau sy’n rheoli cylchoedd meithrin gan amlaf) ar amryw o faterion e.e. materion ariannol/busnes, cynaliadwyedd, materion elusennol ac anwytho pwyllgorau,trwy dynnu ar arbenigeddau canolog ac adnoddau Mudiad Meithrin.
• Bod yn bwynt cyswllt i bwyllgorau rheoli gwirfoddol neu Berson Cofrestredig / Unigolyn Cyfrifol y darpariaethau gan eu cyfeirio at y gefnogaeth a chyngor cywir o fewn yr ardal ynghyd â rhannu arfer da.
• Datblygu ac ehangu gwasanaethau’r darpariaethau o fewn yr ardal.
• Cynghori a chynnig arweiniad ar faterion rheoleiddio AGC gan sicrhau bod pwyllgorau a staff yn cwrdd â safonau yr Arolygaeth
• Darparu gwybodaeth a pharatoi adroddiadau a data (ar lafar ac yn ysgrifenedig) at bwrpas cynllunio strategol ar lefel lleol a chenedlaethol e.e. Adroddiad Diweddaru Gwybodaeth, P1 ayyb
• Eirioli a hyrwyddo gwaith darpariaethau Mudiad Meithrin a manteision gofal ac addysg Gymraeg a dilyniant o fewn y gymuned ac mewn cyfarfodydd amrywiol.
• Cydweithio gyda phartneriaid i sicrhau ansawdd a safon megis AGC, Estyn, Safonau Serennog, yr Awdurdod Lleol, Dechrau’n Deg, Athrawon Ymgynghorol, rhieni ac ysgolion.
• Hyrwyddo gwasanaethau Mudiad Meithrin (fel a nodir yn y pecyn gwasanaethau i aelodau) megis hyfforddiant Academi, gwasanaeth cyfieithu
• Darparu hyfforddiant perthnasol i’n haelodau’n y dalaith
• Manteisio ar gyfleoedd i fynychu hyfforddiant proffesiynol parhaus
• Mynychu digwyddiadau ac achlysuron lleol perthnasol e.e. sioeau, sioeau babis, eisteddfodau yn ôl yr angen
• Mynychu cyfarfodydd tîm yn dymhorol a chyfarfodydd eraill yn ôl y gofyn
• Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Ann Angell, Rheolwr Talaith y De Ddwyrain ar ann.angell@meithrin.cymru / 01970639639

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad cau: 11:55yh 29.03.2020

Cyfweliadau: yn swyddfa Mudiad Meithrin, Caerdydd ar y 03.04.2020

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)