Swyddog Cefnogi Marchnata a Hyrwyddo

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Bydd disgwyl i’r person gefnogi gwaith yr holl ddarpariaethau yn yr ardal i farchnata a hyrwyddo gwaith y Cylchoedd

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM9: £18,763 (pro rata) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/05/2021 (1 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio o adref a bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa Mudiad Meithrin yn y dalaith.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Carys Gwyn

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Gweler y swydd ddisgrifiad ond y prif dyletswyddau fydd:
Marchnata a Hyrwyddo
• Cymryd rhan flaenllaw wrth gynllunio’n strategol ar gyfer datblygu rhaglen Farchnata ac Hyrwyddo ar gyfer Talaith y
Gogledd Ddwyrain
• Cydweithio’n agos ar raglen dreigl o gefnogi cylchoedd meithrin i godi eu proffil yn lleol
• Creu postiadau / hysbysebion ar gyfer Cylchoedd Meithrin
• Bod yn bennaf gyfrifol am weinyddu tudalennau cyfryngau cymdeithasol y Dalaith gan gynnwys Facebook, Twitter ac
Instagram.
• Bod yn barod i ymateb i roi sylw teilwng i ddigwyddiadau lleol.
• Magu cysylltiadau a’r wasg leol cyfrwng Cymraeg a Saesneg.
• Magu cysylltiadau ag Awdurdodau Lleol i hyrwyddo gweithgareddau lleol.
• Cysylltu a chydweithio a thîm canolog y Mudiad.

Cefnogaeth Gyffredinol
• Cefnogi darpariaethau e.e. cylchoedd meithrin a chylchoedd Ti a Fi, fel rhan o dîm
• Gweithredu yn unol â nod ac amcanion Mudiad Meithrin, yn benodol polisi iaith Mudiad Meithrin
• Darparu gwybodaeth a pharatoi adroddiadau (ar lafar ac yn ysgrifenedig) at bwrpas cynllunio strategol ar lefel lleol a
chenedlaethol e.e. Adroddiad Diweddaru Gwybodaeth
• Eirioli a hyrwyddo gwaith darpariaethau Mudiad Meithrin a manteision addysg Gymraeg a dilyniant
• Cynnal a datblygu perthynas gyda phobl a sefydliadau perthnasol e.e. rhieni, ysgolion ayyb
• Manteisio ar gyfleoedd i fynychu hyfforddiant proffesiynol parhaus a rhannu arfer dda pan fo’n berthnasol
• Mynychu cyfarfodydd tîm a chyfarfodydd eraill yn ôl y gofyn
• Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Swyddog Cefnogi Talaith y De Ddwyrain   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Buddion Staff  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Teithio Cynaliadwy  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)