Swyddog AD

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swddog AD i ddarparu gwasanaethau cymorth AD ar draws pob maes cyfrifoldeb AD yn Gyrfa Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol, cefnogol a brwdfrydig...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Cyflog: £22,371 - £23,931

Dyddiad Cau: 15/09/2021 (7 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Wrecsam (gartref dros dro)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennir gan Weinidogion Cymru ac yn darparu’r gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd yng Nghymru ar gyfer pob oedran, sy’n annibynnol, yn amhleidiol ac yn ddwyieithog.

Rydym yn chwilio am Swddog AD i ddarparu gwasanaethau cymorth AD ar draws pob maes cyfrifoldeb AD yn Gyrfa Cymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol, cefnogol a brwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Bydd y gwaith yn cynnwys helpu’r Partneriaid Busnes AD i reoli prosesau AD, yn ogystal â diweddaru, cynnal a helpu rheolwyr a staff gyda systemau AD a gwaith gweinyddol cysylltiedig. Y Swyddog AD yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau gweithwyr cyflogedig, ac mae’r tîm yn un prysur, gan ddarparu gwasanaethau AD i 600 a mwy o weithwyr cyflogedig ar hyd a lled Cymru, a bydd y gallu gennych i ymdopi â gofynion amrywiol eich llwyth gwaith fel y gallwch ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid mewnol ardderchog. Drwy ymuno â’n tîm, byddwch yn cael profiad ar draws yr holl weithgareddau AD amrywiol a byddwch yn cymryd rhan mewn prosiectau blaenllaw.

Swydd: Swyddog AD

Contract: Parhaol

Oriau: Llawn amser 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Wrecsam (gartref dros dro)

Cyflog: Graddfa 3 £22,371 - £23,931

Dyddiad Cau: Ceisiadau i AD@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 9am ar Dydd Mercher 15fed o Fedi 2021.

Buddion deniadol yn cynnwys amser hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl cysylltiedig ag iechyd.

Mae’n rhaid i’r Swyddog AD feddu ar Dystysgrif Sylfaen mewn Ymarfer AD y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu neu fod yn gweithio tuag ati (a elwid yn flaenorol yn Dystysgrif mewn Ymarfer Personél) neu gyfwerth.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr arddangos y nodweddion canlynol:

• Profiad a gwybodaeth ymarferol am ymarfer cyffredinol y maes adnoddau dynol
• Profiad llwyddiannus o ddarparu cymorth ym maes adnoddau dynol ar bob lefel o’r sefydliad
• Sgiliau cyfathrebu llafar, ysgrifenedig a rhyngbersonol ardderchog
• Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog
• Gallu i gyfrannu’n effeithiol fel aelod o dîm AD sy’n wasgaredig yn rhanbarthol ac sy’n gweithio yn ôl dull canolfan cydwasanaethau
• Gallu i weithio o’ch pen a’ch pastwn eich hun, rheoli eich llwyth gwaith a blaenoriaethu ar adegau prysur.
• Meddu ar y wybodaeth ddiweddaraf am gyfraith cyflogaeth, arferion gorau AD a diogelu data.

Mae’r disgrifiad swydd llawn a’r ffurflen gais ar gael yn Gweithio i ni | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi’u cwblhau i AD@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 9am ar Dydd mercher 15fed o Fedi 2021.

Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*