Uwch Hwylusydd Tai Gwledig

Trosolwg

• Arwain yr Uned Hwyluswyr Tai Gwledig a goruchwylio’r rhaglen waith o ran diwrnodau agored. • Arwain yr Uned Hwyluswyr Tai Gwledig a goruchwylio’r cynllun gweithredu’r uned.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Cyflog: £28,860

Dyddiad Cau: 28/10/2021 (33 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grwp Cynefin Bangor, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Shirley Jones

Ffôn: 07876555411

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

• Cynnal arolygon a cheisio cyfleoedd i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig.
• Darparu gwasanaeth prydlon ac effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori.
• Fod yn bwynt cyswllt rhwng partneriaid a’r tîm Hwyluswyr Tai Gwledig.
• Codi proffil y gwaith sy’n gael ei gyflawni gan yr Hwyluswyr Tai Gwledig drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a mynychu digwyddiadau a chyfarfodydd perthnasol.
• Cefnogi’r Rheolwr yn gwasanaethu Bwrdd Partneriaeth HTG.

1. Datblygu a chyflwyno cynllun gwaith/rhaglen waith Gwasanaeth Hwyluswyr Tai Gwledig a gweithredu ar ran partneriaid gan ddarparu adroddiadau cynnydd rheolaidd i’r Bwrdd Gwasanaeth, partneriaid.

2. Paratoi adroddiadau cynnydd a chyllidol i Lywodraeth Cymru yn unol â’r amserlen a nodir.

3. Cynnal cyfarfodydd cyson gyda’n partneriaid er mwyn trafod y rhaglen waith a chynllunio ar gyfer y dyfodol.

4. Arwain y gwaith o gynorthwyo cymunedau gwledig i cynnal a dadansoddi arolygon o anghenion tai ac anghenion a chynaladwyedd lleol at ddiben hyrwyddo tai fforddiadwy a datrysiadau eraill i gryfhau gwydnwch a chynaladwyedd yr ardaloedd gwledig.

5. Atgyfnerthu arolygon cymunedol drwy ddatblygu methodoleg proffilio ardal i gynnwys elfennau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

6. Gweithredu fel brocer annibynnol a diduedd yn cefnogi a chynghori cymunedau, darparwyr tai fforddiadwy, datblygwyr, tirfeddianwyr ac eraill ynglŷn ag opsiynau tai gwahanol, datblygiadau addas a phartneriaid priodol.

7. Adnabod cyfleoedd a ffyrdd newydd i ariannu a darparu tai fforddiadwy a chanfod ffyrdd gyda phartneriaid allweddol i fanteisio ar y cyfleoedd hynny.

8. Hybu buddion cymunedol clir yn deillio o brosiectau sy’n cynnwys agweddau trechu tlodi a chynaladwyedd (yn cynnwys yr iaith Gymraeg)

9. Sicrhau gwasanaeth prydlon ac effeithiol gan yr Uned Hwyluswyr Gwledig i gwsmeriaid o bob math gan goleddu gwerthoedd ac arferion gorau gofal cwsmer Grŵp Cynefin.

10. Rheoli ac arwain yr Uned Hwyluswyr Gwledig a chefnogi cydweithwyr i gyflawni nodau ac amcanion cynllun gwaith o fewn gweithdrefnau a phrosesau cyffredinol Grŵp Cynefin.

11. Rhoi arweiniad i dimoedd eraill yn Grŵp Cynefin sy’n cyfrannu at gyflawni'r Gwasanaeth HTG yn weithredol ac yn weinyddol a chydweithio â nhw.

12. Llunio cyllidebau drafft, rheoli ac awdurdodi gwariant a sicrhau bod prosiect HTG yn rhedeg i broffil ariannol.

13. Ymchwilio cronfeydd ariannol addas a gwneud ceisiadau ariannol lle bydd angen.

14. Edrych am gyfleoedd a cleientau newydd i’r Gwasanaeth a gwerthu ei fudd er mwyn sicrhau dyfodol cynaliadwy.

15. Cynrychioli buddiannau Gwasanaeth HTG Rhanbarthol ar rwydweithiau cenedlaethol a rhanbarthol a dylanwadu ar bolisïau a strategaethau lleol a chenedlaethol.
16. Darparu tystiolaeth o anghenion ac atebion cymunedol er mwyn dylanwadu ar bolisïau a strategaethau rhaglenni Tai a Chynllunio lleol a chenedlaethol.

17. Cydweithio efo Uned Cyfathrebiadau Cyhoeddus Grwp Cynefin i ddelio gydag
ymholiadau o’r Wasg a’r Cyfryngau am weithgaredd HTG ac i hyrwyddo gwaith yr Uned.
18. Cefnogi’r Rheolwr i redeg y Tîm a chyfrannu ym meysydd Adfywio ehangach.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Word  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)