Rheolwr Datblygu Rhanbarthol: Canolbarth a De Ddwyrain Cymru (dros dro)

Trosolwg

Cyfle i gwych i ymuno â thîm o Reolwyr Datblygu Rhanbarthol Cyswllt Ffermio gyda chyfrifoldeb am ddarparu rhaglen y prosiect o fewn ardal Canolbarth a De Ddwyrain Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £34,835-£36,885

Dyddiad Cau: 30/09/2019 (14 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sara Jenkins

Ffôn: 01970 636286

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Rheolwr Datblygu Rhanbarthol: Canolbarth a De Ddwyrain Cymru (dros dro)
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Adran: Gwledig
Lleoliad: Aberystwyth (ond ystyrier lleoliadau eraill)
Rheolwr Atebol: Rheolwr Datblygu
Graddfa: 5
Cyflog: £34,835-£36,885
Cytundeb: Dros dro
Sgiliau Dwyieithog: Dymunol


Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

Yn gyfrifol am ddarparu rhaglen Cyswllt Ffermio o fewn y rhanbarth ddiffiniedig. Mae’r gwaith yn gofyn rheoli tîm o Swyddogion Datblygu a chefnogi’r tîm sy’n darparu’r Cynllun Cyflenwi Trosglwyddiad Gwybodaeth.

Prif Gyfrifoldebau

• Arwain, rheoli, cymell a datblygu’r tîm o Swyddogion Datblygu rhanbarthol
• Gweithio gyda’r Rheolwr Gweithrediadau i reoli is-gontractwyr gan ddarparu gwasanaeth i’r rhaglen yn y rhanbarth berthnasol, yn cynnwys cynnal cyfarfodydd monitro perfformiad rheolaidd i sicrhau ansawdd
• Gweithio’n agos â’r Swyddogion Datblygu i sicrhau bod targedau rhanbarthol y rhaglen yn cael eu cyflawni a bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf
• Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru’n cael eu cynnwys yn narpariaeth y rhaglen
• Cyfathrebu blaenoriaethau penodol y Bwrdd Cynghori Strategol a’r Hwb Cyfnewid Gwybodaeth yn rheolaidd ac yn eglur i’r Swyddogion Datblygiad
• Goruchwylio’r broses o alinio digwyddiadau gydag amcanion y Bwrdd Cynghori Strategol, y Bwrdd Gweithredu a’r Hwb Cyfnewid Gwybodaeth drwy weithrediad effeithiol y Cynllun Darparu Trosglwyddiad Gwybodaeth chwarterol
• Canfod partneriaid cyflenwi priodol a chreu cysylltiadau cryf gydag asiantaethau allanol i wella’r ddarpariaeth gwasanaethau gyffredinol
• Pennu cyfleoedd newydd yn rhagweithiol ar gyfer ymchwil, meincnodi a threialon
• Gweithio’n agos â’r Swyddogion Datblygu a Thechnegwyr Datblygu i ledaenu canfyddiadau o waith prosiect ar y safleoedd o fewn y rhanbarth perthnasol a datblygu rhaglen leol o ddigwyddiadau sy’n diwallu anghenion y gymuned ffermio leol
• Sicrhau bod digwyddiadau Safle ffermydd arddangos a safleoedd ffocwsmewn ardal benodol yn cael eu trefnu’n effeithiol gan y Swyddogion Datblygu trwy weithio’n agos â’r Technegwyr Datblygu
• Goruchwylio’r rhaglenni meincnodi (Mesur i Reoli), gan sicrhau eu bod yn cael eu gyrru ymlaen yn weithredol gan y Swyddogion Datblygu o fewn cyllidebau ariannol gosodedig a bod y data ffisegol ac ariannol allweddol yn cael eu casglu a’u coladu’n effeithiol
• Sicrhau bod y grwpiau trafod sefydledig yn cyfateb â thargedau’r prosiect ac yn gweithredu o fewn cyllideb
• Cyfrannu’n rheolaidd ac yn systematig at themâu priodol i’w cynnwys mewn deunydd hysbysebu a gwybodaeth, yn cynnwys gwahoddiadau i ddigwyddiadau, e-fwletinau rhanddeiliaid, ffeithlenni, cyhoeddiadau technegol ac erthyglau
• Gweithio’n agos â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo yn ôl y strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol ac amserol
• Sicrhau bod cofrestriad a phresenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi yn ôl dulliau y Ganolfan Wasanaeth o gofnodi cofrestriad a phresenoldeb; a bod y rhain yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaethau’n brydlon
• Sicrhau bod cwsmeriaid sy’n mynd at y tîm i gael cyngor yn cael eu cyfeirio at y Gwasanaethau Cynghori priodol
• Monitro a gwerthuso adborth a dderbyniwyd gan gwsmeriaid, gan gymryd camau prydlon a phroffesiynol, fel y bo’n angenrheidiol, i ddatrys problemau a godwyd a/neu i ganfod posibiliadau ar gyfer sicrhau gwelliant parhaus o fewn y rhaglen
• Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu’n rheolaidd i’r Rheolwr Gweithredoedd i hyrwyddo’r broses lle mae canlyniadau gweithredol Cyswllt Ffermio’n cael eu monitro, eu hadolygu a’u hadrodd yn gywir i’r Rheolwr Contract a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y contract ac er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol
• Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru
• Gwybodaeth drwyadl am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i ganfod yr wybodaeth ddiweddaraf am waith ymchwil sy’n berthnasol i’r sectorau hynny
• Profiad dangosadwy mewn rôl rheoli
• Gallu monitro perfformiad gwasanaeth is-gontractwyr yn effeithiol, gan gymryd camau prydlon a phroffesiynol fel y bo raid, i ddatrys problemau a ganfuwyd
• Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisïau amaethyddol yn ogystal â pholisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru
• Gallu lledaenu themâu, ymchwilio canfyddiadau a chynnwys rhaglenni mewn ffordd ymarferol a chlir sy’n berthnasol i’r gynulleidfa
• Profiad o drefnu digwyddiadau
• Rhwydweithiau wedi eu datblygu’n dda yn y rhanbarth perthnasol, ynghyd â phrofiad o feithrin perthnasoedd cydweithredol gyda mudiadau/gwasanaethau eraill
• Sgiliau rheoli prosiect cryf
• Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn ffordd effeithiol ac amserol
• Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon priodol yn ymwneud â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau a staff/is-gontractwyr
• Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uwch
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, a hynny’n annibynnol ac fel rhan o dîm
• Gallu ysgogi ei hun, gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
• Sgiliau TG o safon uwch, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Ebost, cronfeydd data a’r we
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

Manteisiol
• Gwybodaeth am y rhaglen Cyswllt Ffermio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Sara Jenkins ar 01970 636286.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 7 Hydref 2019. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10yb, 30 Medi 2019.


Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)