Swyddog Rheoli Cyllideb

Trosolwg

Mae’r ASB yng Nghymru yn chwilio am Swyddog Rheoli Cyllideb a all gefnogi’r ymdrech hon o fewn y busnes trwy sicrhau bod cylchoedd adrodd yn gyson fel bod Tîm Rheoli Gweithredol yr Asiantaeth ac...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Cyflog: £30,350 | £32,350

Dyddiad Cau: 24/01/2022 (7 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio ledled y DU ar adegau, ac aros dros nos o bosib.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd â thros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr – sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y Deyrnas Unedig (DU) mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod ni bellach wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae’r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Mae gwaith pwysig ac amrywiol yr Asiantaeth yn bosibl oherwydd yr ystod eang o dimau sy’n cefnogi ein cylch gwaith ac yn ein galluogi i ddarparu ein gwasanaethau orau ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Un ffordd yr ydym ni’n ceisio gwella darpariaeth y gwasanaethau hyn yw trwy geisio gwerth gwell am ein harian fel y gallwn ni gael effaith fwy a gwneud y gorau y gallwn i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Mae’r ASB yng Nghymru yn chwilio am Swyddog Rheoli Cyllideb a all gefnogi’r ymdrech hon o fewn y busnes trwy sicrhau bod cylchoedd adrodd yn gyson fel bod Tîm Rheoli Gweithredol yr Asiantaeth ac uwch arweinwyr eraill yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau allweddol.

Yn ogystal â chwblhau’r cylchoedd diwedd mis a chylchoedd rhagweld ariannol, bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â gwaith pwysig wrth ddadansoddi data i’n helpu i gynllunio’n well a sicrhau gwerth am arian trwy well effeithlonrwydd, lleihau costau a chodi taliadau. Byddant hefyd yn helpu i gynhyrchu ffurflenni croniad misol a diwedd blwyddyn ac yn paratoi ffurflenni rhagdalu.

Mae’r swydd hon yn gofyn am rywun sydd â meddylfryd cydweithredol wrth iddynt weithio ochr yn ochr â chydweithwyr cyllid i fonitro gwariant, yn ogystal ag adran Chyllid, Caffael a’r rheolwr busnes i sicrhau bod ein prosesau a’n gweithdrefnau yn addas at eu diben, a bod ein staff yn ddigon medrus.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meithrin perthnasoedd cryf â deiliaid cyllideb ledled Cymru, ac yn gweithredu fel cyfryngwr rhwng yr adran Gyllid a’r busnes ehangach. O’r herwydd, byddant yn gyfathrebwr rhagorol.

Gwahoddir ymgeiswyr â sgiliau trefnu gwych sy’n gallu darparu gwasanaeth cyson o ansawdd yn gyflym i wneud cais am y cyfle hwn i gefnogi gwaith parhaus pwysig yr ASB yng Nghymru.

Darllenwch y Pecyn i Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rôl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym ni’n chwilio amdano a’r meini prawf y byddwn ni’n eich asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

Mae manylion llawn y broses ddethol i’w gweld yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir ym manyleb y person. Os ydych chi’n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, byddwch chi’n cael gwahoddiad i’r cam terfynol, sef cyfweliad sy’n seiliedig ar brofiad/elfennau technegol/ymddygiadau.

Os daw nifer mawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni’n cynnal sifft gychwynnol ar y prif faen prawf a nodir isod yn unig:
• Profiad o gynhyrchu croniadau misol/diwedd blwyddyn, rhagdaliadau, a monitro rhagolygon a chyllidebau.

Mae’r ASB wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol gyda gweithlu amrywiol. Rydym ni’n annog ceisiadau gan bobl o’r amrywiaeth ehangaf posib o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod.

Rydym ni’n adolygu’r ffordd y mae talent wedi’i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i’r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Ni fydd unrhyw un sy’n ymuno â’r ASB o sefydliad arall yn gallu cael talebau gofal plant mwyach. Mae hyn yn cynnwys symud rhwng adrannau’r llywodraeth. Fodd bynnag, efallai y byddwch chi’n gymwys ar gyfer cynlluniau eraill y llywodraeth, gan gynnwys Gofal Plant Di-dreth.
Gallwch chi ddarllen rhagor am hyn trwy https://www.childcarechoices.gov.uk

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am hyd at 12 mis, y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym ni’n gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*