Gweithredwr Llinell Gymorth (x 2 Swydd)

Trosolwg

Prif ddyletswydd y Gweithredwr Llinell Gymorth yw ymateb i alwadau ar unrhyw un o'r llinellau cymorth ledled Cymru a weithredir gan yr adran (gan gynnwys galwadau allan ac i mewn), gweithredir...

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cyflog: £20,330 - £21,777 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/02/2022 (11 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Wrecsam, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Crynodeb/Pwrpas y swydd:

Prif ddyletswydd y Gweithredwr Llinell Gymorth yw ymateb i alwadau ar unrhyw un o'r llinellau cymorth ledled Cymru a weithredir gan yr adran (gan gynnwys galwadau allan ac i mewn), gweithredir y llinellau cymorth hyn i gyd 24 awr y dydd 365 diwrnod o'r flwyddyn. Cynnig cefnogaeth emosiynol, llenyddiaeth a chyfeirio at asiantaethau priodol. Mae hyblygrwydd yn rhan bwysig o’r rôl.

Oherwydd natur y gwasanaeth a gynigir gan y Llinellau Cymorth, mae galwyr yn aml mewn trallod, yn ddig, yn ddryslyd, neu o dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol. Efallai y bydd y rhai sy'n ffonio'n cael digwyddiadau bywyd heriol a / neu anawsterau economaidd-gymdeithasol, sy'n effeithio ar iechyd meddwl.

Os ydych yn mwynhau her, gydag angerdd i helpu eraill neu'n dymuno dechrau o’r newydd, yna mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru yr holl gynhwysion sydd eu hangen arnoch. Ni yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl ac ysbytai llym a dewisol i boblogaeth o ryw 700,000 o bobl ar draws Gogledd Cymru. Ymunwch â'n tîm a chael y cymorth sydd ei angen arnoch, yn unol â’n Gwerthoedd Sefydliadol a’n fframwaith galluedd 'Balch o Arwain'.

Mwynhewch fod yn rhan o weithio gydag arweiniad ymroddedig ar bob lefel, a chael sicrwydd ein bod yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn falch o groesawu ymgeiswyr o dan y cynllun "Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd".

Gwiriwch eich cyfrif ebost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael yr holl ohebiaeth recriwtio drwy’r cyfeiriad ebost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

MAE HYN YN GYNNWYS NOSWEITHIAU

Mae'r Adran Llinell Gymorth yn gweithredu amryw o linellau cymorth 24 awr o swyddfa yn Ffordd y Gelli yn Wrecsam. Mae Cysylltwyr Llinell Gymorth yn ymateb i alwadau sy'n dod i mewn ar y llinellau cymorth a gwneud galwadau mewn ymateb i negeseuon peiriant ateb. Mae bob un o'r llinellau cymorth yn darparu cefnogaeth emosiynol, cyngor a gwybodaeth a llenyddiaeth i unigolion sy'n byw ag iechyd meddwl, dementia neu broblemau camddefnyddio sylweddau a chynnig cefnogaeth i deuluoedd, ffrindiau a gofalwyr.

Mae'r gallu i weithio ar eich pen eich hun yn hanfodol. Mae'r gallu i weithio yn cynnwys Gwyliau Banc, y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn ofyniad hanfodol o'r swydd yn unol ag anghenion y gwasanaeth. Bydd croeso penodol i ymgeiswyr sydd â gwybodaeth am faterion camddefnyddio sylweddau a iechyd meddwl. Mae gweithio mewn tîm yn hanfodol bwysig gan fod cefnogi cydweithwyr yn ystod shifftiau yn cael ei annog yn weithredol. Yn ddelfrydol bydd gan ymgeiswyr sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol a phrofiad o'r problemau a'r anawsterau sy'n wynebu unigolion sy'n byw â thrallod meddyliol neu sy'n ymdopi â phroblemau camddefnyddio cyffuriau/alcohol. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. Mae sgiliau cyfathrebu da yn ofyniad hanfodol, mae'r angen i weithio'n hyblyg yn rhan bwysig o'r rôl; Mae hyn yn gynnwys penwythnosau a gweithio nos. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol.

Rydym yn annog darpar ymgeiswyr yn gryf i ymweld â'r Adran ar gyfer trafodaeth anffurfiol.

Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*