Gweithiwr Aml Grefft

Trosolwg

I roi cymorth i bobl hŷn a bregus o fewn Gwynedd ac Ynys Mon:- 1. Cynnal eiddo cleientiaid mewn trefn i ddarparu amgylchedd diogel. 2. Darparu gwasanaeth gwella cartrefi sy'n cynorthwyo pobl hŷn i...

Cyflogwr: Canllaw

Cyflog: £26,549

Dyddiad Cau: 18/04/2019 (89 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Gwenno Mererid

Ffôn: 03001112122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwrpas Cyffredinol y Swydd:

I roi cymorth i bobl hŷn a bregus o fewn Gwynedd ac Ynys Mon:-

1. Cynnal eiddo cleientiaid mewn trefn i ddarparu amgylchedd diogel

2. Darparu gwasanaeth gwella cartrefi sy'n cynorthwyo pobl hŷn i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Yn gyfrifol am:

1. Gosod ystafelloedd ymolchi, ceginau ac offer symudedd.
2. Addasiadau
3. Cynhaliaeth cartrefi cyffredinol

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

1. Gosod ystafelloedd ymolchi, ceginau ac offer symudedd.

2. Darparu gwasanaeth addasu ar gyfer gosod rheiliau llaw/canllawiau cydio, ‘key safes’, larymau mwg ac ati.

3. Ymweld â chleientiaid, cynghori a dyfynnu ar gyfer gwaith posibl

4. Gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru mewn perthynas a materion diogelwch yn y cartref.

5. Sicrhau bod yr holl waith yn cael ei gyflawni o fewn yr amserlenni a bennwyd a'r targedau a osodwyd

6. Cadw cofnodion o'r taliadau a dderbyniwyd ac i ddarparu derbynebau ysgrifenedig ar eu cyfer

7. Sicrhau bod yr holl ddata'n cael ei gofnodi'n gywir.

8. Darparu agwedd ofalgar ac ystyriol tuag at bob cleient

9. Bod yn gyfrifol am archebu deunyddiau, offer ac eitemau eraill o stoc a'u storio'n ddiogel a chadw cofnodion rheoli stoc yn ôl y gofyn

10. Bod yn ymwybodol o nodau ac amcanion yr asiantaeth

11. Meddu ar y gallu i adnabod anghenion ychwanegol cleientiaid a'u cyfeirio'n briodol

12. Hyrwyddo gwasanaeth craidd Gofal a Thrwsio

13. Sicrhau y glynir wrth gôd ymddygiad yr asiantaeth bob amser

14. Hyrwyddo a sicrhau cydymffurfiad â'r polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth a'r polisi iechyd a diogelwch.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)