Gweinyddwr Ehangu Cyfranogiad

Trosolwg

Mae'r tîm Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth, sy'n rhan o dîm Recriwtio Myfyrwyr ehangach y DU, am benodi Gweinyddwr Ehangu Cyfranogiad. Bydd deiliad y swydd yn cynnig cefnogaeth weinyddol effeithiol...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £19,612 - £21,814 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 09/03/2021 (38 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3AT

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rhif y swydd: 10593BR

Gweinyddwr Ehangu Cyfranogiad

Mae'r tîm Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth, sy'n rhan o dîm Recriwtio Myfyrwyr ehangach y DU, am benodi Gweinyddwr Ehangu Cyfranogiad. Bydd deiliad y swydd yn cynnig cefnogaeth weinyddol effeithiol ac effeithlon ac yn cyfrannu at lwyddiant y tîm a'i brosiectau cysylltiedig. Yn benodol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol o ran cyflwyno rhai o brosiectau'r tîm a ariennir yn allanol, gan gynnwys Mynediad at Broffesiynau (Ymddiriedolaeth Sutton) a'r Sioe Deithiol Addysg Uwch.

Mae'r tîm Ehangu Cyfranogiad yn gweithio gyda grwpiau sy'n agored i niwed yn bennaf, neu ddisgyblion sy'n wynebu rhwystrau penodol rhag addysg uwch. Tîm deinamig yw hwn a bydd gan ddeiliad y swydd y cyfle i gefnogi ystod eang o ddigwyddiadau a rhaglenni i bobl ifanc ac oedolion sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd uchel neu sy'n perthyn i grwpiau sy'n agored i niwed neu grwpiau a dangynrychiolir, megis pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal, pobl â chyfrifoldebau gofalu, ceiswyr lloches a phobl ifanc â chyflwr sbectrwm awtistiaeth. Bydd deiliad y swydd yn cynnig cefnogaeth weinyddol gyffredinol i'r tîm gan gynnwys prosesu ceisiadau, rheoli dyddiaduron a rhoi cefnogaeth weinyddol ar gyfer digwyddiadau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli ystod eang o ymholiadau gan grwpiau ehangu cyfranogiad allweddol felly bydd angen sgiliau rhyngbersonol rhagorol.

Fel arfer ni fydd yn bosibl cymryd gwyliau blynyddol ar ddiwrnodau pan gynhelir diwrnodau agored israddedig neu ôl-raddedig, neu yn ystod y cyfnod cadarnhau a chlirio yng nghanol mis Awst.

Yn unol â'n hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant byddwn yn ystyried ceisiadau am rannu swyddi/llai o oriau. Nodwch hyn yn eich cais.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cysylltwch â Scott Mckenzie, Pennaeth Ehangu Cyfranogiad, drwy ebostio McKenzieSD1@caerdydd.ac.uk

Swydd amser llawn (35 awr / wythnos) am gyfnod penodol o bum mlynedd yw hon. Mae'r swydd ar gael ar unwaith.

Cyflog: £19,612 - £21,814 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth, 9 Mawrth 2021

Hysbysebwyd y swydd hon i weithwyr Prifysgol Caerdydd yn unig yn flaenorol. Rydym nawr yn gwahodd ceisiadau allanol.
Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd. Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*