Swyddog Cynorthwyol Cynnwys Digidol

Trosolwg

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan. Y prif ddyletswyddau fydd:

Cyflogwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cyflog: £22,417 - £25,941 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/09/2020 (27 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

I’w drafod

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 481277

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan. Rydym yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm ar gyfer y swydd canlynol:

Swyddog Cynorthwyol Cynnwys Digidol (01164)

Llawn Amser, Cyfnod Penodol am 12 mis

Lleoliad: I’w drafod

Y Rôl

Y prif ddyletswyddau fydd:
• Gweithredu a chyfrannu at ddatblygiad Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol y Ganolfan, gan fonitro ac ymateb i sylwadau a sgyrsiau ar draws yr holl gyfrifon cymdeithasol a rhoi gwasanaeth cwsmer gwych i ddysgwyr. Defnyddio llwyfannau i amserlenni cynnwys er mwyn creu llif cyson o newyddion a gwybodaeth amrywiol; dadansoddi, rheoli a newid amserlenni lle bo angen i optimeiddio ymweliadau.
• Sicrhau bod cynnwys y safle rhyngweithiol - dysgucymraeg.cymru - yn cael ei gadw’n gyfredol ar bob adeg, gan addasu a chynhyrchu cynnwys ysgrifenedig, graffeg a chlyweledol fel bo’r angen. Cydweithio gyda holl adrannau’r Ganolfan er mwyn sicrhau bod y safle yn ymateb i anghenion dysgwyr y Gymraeg.
• Defnyddio Google Analytics a dulliau eraill i helpu gwerthuso ymgyrchoedd ac adnabod arferion da sy’n arwain at gynnydd mewn gweithgaredd yn ogystal ag unrhyw welliannau. Paratoi adroddiadau misol.
• Bod yn effro i ddatblygiadau, llwyfannau a chyfleoedd digidol newydd a chynnig syniadau creadigol a gweithredu’r syniadau hynny.

Mae’r buddion yn cynnwys

• Cyflog: £22,417 - £25,941 y flwyddyn
• 28 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (ynghyd ag 8 gŵyl banc a 4 diwrnod pan fo’r Brifysgol ar gau)
• Cyfleoedd ar gyfer dysgu a datblygu
• Cynllun Pensiwn y Cyflogwr (USS)

Gofynion

Bydd yn ofynnol i chi fod â cymhwyster addysgol addas. Hefyd dylai fod gennych y canlynol:
• Profiad o ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol
• Profiad o ddefnyddio systemau rheoli gwefannau h.y. ‘Content Management System’
• Profiad o greu cynnwys digidol
• Profiad o weithio’n effeithiol fel unigolyn, fel rhan o dîm ac mewn partneriaeth ag eraill
• Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig
• Y gallu i gyflawni gwaith yn erbyn terfynau amser tynn

Ceir manylion pellach, gan gynnwys Manyleb yr Unigolyn yn llawn yn y Disgrifiad Swydd ar ein gwefan.

Sut i Wneud Cais
I wneud cais, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais (ar ein gwefan) a’i dychwelyd i’r adran AD erbyn 12yp ar 24 Medi 2020. Derbynnir CVs fel dogfennau ategol yn unig. Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i ddod am gyfweliad.

Am fanylion pellach, ewch i www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/. Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hyn, mae croeso i chi gysylltu â Marc Morris drwy ebostio marc.morris@dysgucymraeg.cymru. Gyfer pob ymholiad arall, cysylltwch â'r Adnoddau Dynol ar 01792 481277 neu swyddi@pcydds.ac.uk

Mae’r Drindod Dewi Sant, fel rhan o unrhyw broses recriwtio, yn casglu ac yn prosesu data personol sy’n ymwneud ag ymgeiswyr am swyddi. Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*