Swyddog Cyfathrebu First Campus

Trosolwg

Dymuna First Campus, tîm hynod lwyddiannus Ymgyrraedd yn Ehangach o fewn yr adran Marchnata a Denu Myfyrwyr, benodi Swyddog Cyfathrebu First Campus i gefnogi gwaith y tîm yn Ne Ddwyrain Cymru.

Cyflogwr: Prifysgol De Cymru

Cyflog: £29,515 - £34,189 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 16/01/2019 (184 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Prifysgol De Cymru Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF37 1DL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dymuna First Campus, tîm hynod lwyddiannus Ymgyrraedd yn Ehangach o fewn yr adran Marchnata a Denu Myfyrwyr, benodi Swyddog Cyfathrebu First Campus i gefnogi gwaith y tîm yn Ne Ddwyrain Cymru.

Mae First Campus, Ymgyrraedd yn Ehangach yn bodoli i ymestyn mynediad at addysg uwch trwy fynd i'r afael â rhwystrau at fynediad, dilyniant a llwyddiant ym maes addysg uwch.

Ein nod yw ennyn diddordeb pobl ifanc 10 i 16 mlwydd oed ac oedolion 21 oed ac yn hŷn heb unrhyw gymwysterau lefel 4, o ddau gwintel gwaelod Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda phlant sy'n derbyn gofal, y sawl sy'n gadael gofal a gofalwyr ifanc i helpu i leihau rhwystrau at addysg a wynebir gan y grwpiau hyn. Rydym yn cyflawni hyn trwy gynnig casgliad o ymyriadau hir-dymor i gefnogi codi dyheadau, i gynyddu ymwybyddiaeth ac i ddarparu cefnogaeth a dilyniant at addysg uwch a chyfleoedd dysgu lefel 4.

Ar gyfer y rôl Swyddog Cyfathrebu hon, mae angen rhywun a all gyfathrebu'n rhugl (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn y Gymraeg gan y bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynhyrchu cynnwys dwyieithog.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol: dylunio a chyflwyno Strategaeth Cyfathrebu partneriaeth First Campus, sicrhau bod gan First Campus ddylanwad a phresenoldeb yn fewnol o fewn Sefydliadau Addysg Uwch partner ac yn allanol o fewn y sector ehangach. Cynhyrchu a dosbarthu astudiaethau achos ac adroddiadau'n dangos effaith i fudd-ddeiliaid allweddol a'r sector ehangach er mwyn hyrwyddo arfer gorau.

Lleolir y swydd hon ym Mhrifysgol De Cymru, union gampws i'w gadarnhau, fodd bynnag, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio ar draws campysau PDC a Sefydliadau Addysg Uwch y bartneriaeth yn ôl yr angen.

Bydd amodau a thelerau'r swydd (gan gynnwys graddfa a chyflog) yn cyd-fynd â rhai Prifysgol De Cymru.

Dyddiad cau: 16/01/2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)