Rheolwr Prosiectau Cyfalaf (Cynnig Gofal Plant)

Trosolwg

Rydym yn dymuno penodi rheolwr prosiect profiadol sydd â chymwysterau addas ac sydd â phrofiad o gyflawni prosiectau gwaith cyfalaf yn llwyddiannus o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt a chyllideb...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Cyflog: £31,371 - £34,788

Dyddiad Cau: 12/11/2019 (270 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Sir Gâr Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3HB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyflog: £31,371 - £34,788

Lleoliad: Parc Dewi Sant

Ardal: Caerfyrddin

Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn

Grŵp Swydd Wag: Adran Addysg a Phlant

Categori: Adran Addysg a Phlant

Dyddiad Cau: 12/11/2019

Dyddiad Postio: 28/10/2019

Cyfeirnod: 1/028687

Mynediad i Addysg / Parc Dewi Sant

Rheolwr Prosiectau Cyfalaf (Cynnig Gofal Plant)

(Dros dro tan 31/03/2021 oherwydd Cyllid)

£31,371 - 34,788 (Gradd I)

Rydym yn dymuno penodi rheolwr prosiect profiadol sydd â chymwysterau addas ac sydd â phrofiad o gyflawni prosiectau gwaith cyfalaf yn llwyddiannus o fewn amserlenni y cytunwyd arnynt a chyllideb benodedig.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli ac yn goruchwylio'r gwaith o gwblhau nifer o brosiectau gwaith cyfalaf amrywiol, gan amrywio o fân addasiadau ac adnewyddiadau i waith mawr mewn ysgolion a gynhelir a lleoliadau gofal plant nas cynhelir. Bydd deiliad y swydd yn cyfrannu at berfformiad effeithiol y Tîm Trefniadaeth Ysgolion a Derbyniadau a'r Tîm Gwybodaeth i Deuluoedd, Gofal Plant a Chwarae.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brif ddolen gyswllt â Llywodraeth Cymru ac yn gyfrifol am gyflwyno hawliadau grantiau, ail-broffilio gwariant a chyflwyno adroddiadau'n gyson.

Mae hon yn swydd newydd a chyffrous sy'n gofyn am unigolyn pendant ei feddwl sy'n meddu ar gymhelliant cryf ac sy'n gallu gweithio'n gywir ar lefel uchel yn unol ag amserlenni tynn.

Mae'r swydd yn cael ei hariannu hyd at 31.03.2021. Mae posibilrwydd y bydd y swydd yn cael ei hymestyn am fwy o amser os bydd cyllid grant cyfalaf ar gael gan Lywodraeth Cymru. Ystyrir ceisiadau am secondiad.

Mae angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg i gyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

I gael sgwrs anffurfiol am yr elfen Gyfalaf o'r swydd, cysylltwch â Sue John, Rheolwr Trefniadaeth Ysgolion a Derbyniadau drwy ffonio 01267 246427; ac ar gyfer y Cynnig Gofal Plant, cysylltwch â Lisa Grice, Rheolwr Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a Gofal Plant, drwy ffonio 01267 246558.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisdrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)